Algemene voorwaarden voor privé leasefietsen

Definities

LeaseGemak
De gebruiker van deze algemene voorwaarden: HuurGemak BV, handelendonder de naam LeaseGemak, gevestigd aan de Oosterstraat 39 te Steenwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 57450625;

Klant
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met LeaseGemak een leaseovereenkomst aangaat, aan zal gaan of aan is gegaan;

Leaseovereenkomst
De overeenkomst tussen HuurGemak en de Huurder ten behoeve van het huren van de Fiets;

Fiets
De fiets, zoals omschreven in de leaseovereenkomst, inclusief alle daarbij behorende accessoires die LeaseGemak aan de klant in gebruik geeft en waarop de leaseovereenkomst betrekking heeft;

Bestuurder
De persoon die de fiets bestuurt;

Leaseperiode
De periode waarin de klant op grond van de leaseovereenkomst recht heeft op het gebruik van de fiets;

Leaseprijs
Het bedrag dat de klant maandelijks aan LeaseGemak verschuldigd is ten behoeve van het gebruik van de fiets;

Dealer
De rechtspersoon waarvan LeaseGemak de fiets afneemt en die de fiets bij de klant aflevert;

Ontvangstbewijs
Een formulier waarop de klant bevestigt de fiets in goede orde van de leverancier in ontvangst te hebben genomen en waarmee de klant afstand doet van de wettelijke bedenktijd van 14 dagen;

Ontvangstbewijs
Het formulier waarop de Huurder bevestigt de Fiets van de Dealer in ontvangst te hebben genomen;

Inleverbewijs
Een formulier waarop LeaseGemak bevestigt dat de klant de fiets heeft ingeleverd, op welke datum en in welke staat de fiets de fiets door de klant is ingeleverd;

Herroepingsformulier
Een formulier waarmee de klant kan aangeven de leaseovereenkomst te willen ontbinden.

1. Toepasselijkheid en wijziging van deze algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere leaseovereenkomst tussen LeaseGemak en de klant, welke betrekking heeft op het leasen van de fiets.
 2. LeaseGemak verklaart op het moment van afsluiten van de leaseovereenkomst de meest recente versie van deze voorwaarden van toepassing.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
 4. Indien LeaseGemak niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat LeaseGemak in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 5. Ingeval van strijd tussen bepalingen in deze algemene voorwaarden en de bepalingen in de leaseovereenkomst, prevaleren de bepalingen in de leaseovereenkomst.
 6. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door LeaseGemak vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 7. LeaseGemak heeft het recht gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 8. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Rechtsverhouding en eigendom

 1. De leaseovereenkomst strekt ertoe om aan de klant het gebruiksrecht van de fiets te verschaffen.
 2. LeaseGemak blijft te allen tijde eigenaar van de fiets.
 3. Het is de klant niet toegestaan om de fiets te bezwaren, te verhuren, te koop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, of op enigerlei andere wijze af te staan of in gebruik te geven aan derden.
 4. Vergoedingen en/of van de klant aan LeaseGemak, geven de klant geen aanspraak op (enig deel van) het eigendom van de fiets.

3. Totstandkoming leaseovereenkomst en leaseperiode

 1. De leaseovereenkomst komt tot stand nadat de klant en LeaseGemak de leaseovereenkomst beiden hebben ondertekend.
 2. De klant heeft recht op 14 dagen bedenktijd. Dit betekent dat de klant het recht heeft om de leaseovereenkomst binnen 14 dagen na het moment van ondertekenen, kosteloos te ontbinden. Dit kan de klant doen door, binnen de termijn van 14 dagen, het herroepingsformulier in te vullen aan LeaseGemak te verzenden.
 3. De leaseperiode gaat in op de dag dat de fiets aan de klant ter beschikking wordt gesteld en de klant het ontvangstbewijs heeft ondertekend.
 4. Indien de klant de fiets niet binnen 5 dagen nadat deze door aan de klant ter beschikking is gesteld, in ontvangst heeft genomen, dan gaat de leaseperiode in op de eerste dag na deze 5 dagen.
 5. De looptijd van de leaseperiode is in de leaseovereenkomst opgenomen.
 6. Na het verstrijken van de minimale leaseperiode, worden de leaseovereenkomst en de leaseperiode automatisch voor onbepaalde tijd verlengd, tenzij de leaseovereenkomst overeenkomstig artikel 13 van deze algemene voorwaarden is opgezegd.

4. Aflevering van de fiets

 1. De fiets wordt door de in de leaseovereenkomst genoemde leverancier aan de klant ter beschikking gesteld
 2. De fiets wordt pas aan de klant ter beschikking gesteld nadat:
  1. de klant de (eventuele) borgsom volledig heeft voldaan;
  2. de klant de leaseprijs voor de eerste maand volledig heeft voldaan;
  3. de klant zich aan de leverancier heeft gelegitimeerd middels een geldig legitimatiebewijs.
 3. Direct nadat de leverancier de fiets aan de klant ter beschikking heeft gesteld, dient de klant te controleren of de fiets geen gebreken vertoont.
 4. Indien de fiets gebreken vertoont, dan dient de klant het in ontvangst nemen van de fiets te weigeren.
 5. Indien de fiets geen gebreken vertoont, dan ondertekenden zowel de (medewerker van de) leverancier, als de klant het ontvangstbewijs. De klant verklaart hiermee de fiets in goede orde in ontvangst te hebben genomen op de dagtekening.
 6. Door ondertekening van het ontvangstbewijs en daarmee het in ontvangst nemen van de fiets, doet de klant afstand van zijn wettelijk recht op zijn 14 dagen bedenktijd en is het niet langer mogelijk om de leaseovereenkomst kosteloos te ontbinden.
 7. Een door LeaseGemak of de leverancier opgegeven leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.
 8. In het geval dat een met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van LeaseGemak ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere omschreven in artikel 19 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
 9. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de klant niet het recht om de leaseovereenkomst te ontbinden of op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.

5. Borgsom

 1. Als extra waarborg kan LeaseGemak, van de klant, de betaling van een borgsom vragen.
 2. Een overeengekomen borgsom dient te zijn betaald voordat de fiets aan de klant ter beschikking kan worden gesteld.
 3. De borgsom wordt uiterlijk binnen 50 dagen na beëindiging van de leaseovereenkomst aan de Klant terugbetaald.
 4. LeaseGemak is gerechtigd de borgsom (deels) te verrekenen met nog openstaande vorderingen op en overige betalingsverplichtingen van de klant.
 5. LeaseGemak is geen rente over de borgsom verschuldigd.

6. Betaling van de leaseprijs

 1. De klant is betaling van de leaseprijs verschuldigd vanaf de dag dat de leaseperiode ingaat of in is gegaan.
 2. Betaling van de leaseprijs dient maandelijks bij vooruitbetaling te worden voldaan.
 3. Betaling van eventuele andere bedragen dienen binnen 8 dagen na facturering te worden voldaan.
 4. De klant machtigt LeaseGemak om alle aan LeaseGemak verschuldigde betalingen te incasseren van de bankrekening van de klant, tenzij in de leaseovereenkomst anders is overeengekomen.
 5. De klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de aan LeaseGemak verschuldigde betalingen.
 6. Bij stornering van de leaseprijs, een niet tijdige of uitblijvende betaling stuurt LeaseGemak de klant per e-mail een aanmaning.
 7. Indien de betaling niet voor het verstrijken van de vervaldatum op de aanmaning wordt voldaan, kan LeaseGemak incassokosten bij de klant in rekening brengen. Daarnaast is de klant, vanaf het verstrijken van de vervaldatum, de wettelijke rente verschuldigd.
 8. Indien de betaling niet voor het verstrijken van de vervaldatum op de aanmaning wordt voldaan, heeft LeaseGemak het recht de vordering uit handen te geven aan en incasso- en/of deurwaarderskantoor. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten die LeaseGemak moet maken om de vordering te incasseren komen voor rekening van de klant.
 9. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente, vervolgens tot voldoening van de op de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en vervolgens voldoening van de verschuldigde betaling.
 10. Bij niet tijdige of uitblijvende betaling is LeaseGemak gerechtigd om de fiets op afstand uit te zetten of te blokkeren.
 11. De klant is niet gerechtigd om enige betaling op te schorten of enige betaling te verrekenen.
 12. Alle betalingen zullen zonder korting, verrekening of opschoning plaatsvinden.
 13. Indien de klant de fiets, om wat voor reden dan ook, (tijdelijk) niet gebruikt of niet kan gebruiken, heeft dat op geen enkele wijze invloed op de betalingsverplichting(en) van de klant.

7. Wijzing van de leaseprijs

 1. LeaseGemak heeft het recht om de leaseprijs te wijzigen, indien in de periode tussen het tot stand komen van de leaseovereenkomst en het door de klant in ontvangst nemen van de fiets:
  1. de aanschafprijs van de fiets is gewijzigd;
  2. de kosten voor de verzekering zijn gewijzigd;
  3. de kosten voor aflevering van de fiets zijn gewijzigd;
  4. de kosten voor het onderhoud zijn gewijzigd;
  5. overheidsmaatregelen hier aanleiding toe geven.
 2. Indien de leaseprijs, in de periode tussen het tot stand komen van de leaseovereenkomst en het door de klant in ontvangst nemen van de fiets, door LeaseGemak wordt verhoogd, dan kan de klant de leaseovereenkomst kosteloos ontbinden binnen 5 dagen nadat LeaseGemak de klant over deze verhoging heeft geïnformeerd. Dit kan de klant doen door, binnen de termijn van 5 dagen, het herroepingsformulier in te vullen aan LeaseGemak te verzenden.
 3. LeaseGemak heeft het recht om de leaseprijs gedurende de leaseperiode te wijzigen op basis van:
  1. Het prijsindexcijfer vastgesteld door het CBS;
  2. Kostenverhogende effecten als gevolg van overheidsmaatregelen;
  3. Kostenverhogende effecten als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving;
  4. Gewijzigde specificaties van de fiets, op verzoek van de klant, dan wel als gevolg van wettelijke bepalingen.
 4. De klant wordt schriftelijk of per e-mail van een leaseprijswijziging in kennis gesteld en van de datum waarop de nieuwe leaseprijs in werking treedt.
 5. Wijzigingen van de leaseprijs op basis van artikel 6.3 geven de klant niet het recht om de leaseovereenkomst kosteloos te ontbinden.

9. Gebruik van de Fiets

 1. De klant mag de fiets uitsluitend gebruiken voor het normale daartoe beoogde doel, elk ander gebruik is hem strikt verboden.
 2. De klant dient alle bij de fiets terbeschikkinggestelde dan wel medegedeelde instructies, voorwaarden, veiligheidsvoorschriften en gebruiksaanwijzingen te lezen, te begrijpen en nauwgezet na te leven.
 3. Het is de klant niet toegestaan de fiets te gebruiken in een gebied waar de verzekering geen dekking biedt.
 4. Het is de klant niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LeaseGemak veranderingen aan de fiets aan te (laten) brengen.
 5. De klant is verplicht de fiets als een goed huisvader te gebruiken en al het nodige te doen om beschadiging van, vernieling aan en verdwijning van de fiets te voorkomen. De klant draagt er zorg voor dat de fiets zich te allen tijde in goede staat bevindt.
 6. De fiets mag bestuurd worden door personen met een minimale leeftijd van 16 jaar, tenzij de aard van de fiets van de fiets of de wegenverkeerswet een hogere leeftijd voorschrijft, dan geldt die hogere leeftijd.
 7. De klant is te allen tijde aansprakelijk voor gedragingen en/of nalaten van iedere bestuurder van de fiets gedurende de leaseperiode, alsmede tijdens de verlenging, dan wel na overschrijding van de leaseperiode zonder dat de fiets is ingeleverd bij LeaseGemak.
 8. LeaseGemak kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor van overheidswege opgelegde en/of op te leggen lasten, boetes en/of kosten ontstaan door schuld van de klant of de bestuurder. Deze komen volledig voor rekening van de klant.
 9. Gedurende de leaseperiode komen alle risico’s van de fiets, waaronder het risico van diefstal, verduistering, verlies of schades aan de fiets, voor rekening van de klant, ook indien er geen sprake is van schuld van de klant. Alle schade die LeaseGemak lijdt doordat de fiets gedurende de leaseperiode is gestolen, verloren gaat, beschadigd raakt of doordat onderdelen van de fiets missen, worden door LeaseGemak op de klant verhaald, tenzij dit door de verzekering wordt gedekt.

0. Servicebeurten

 1. Het aantal servicebeurten dat bij de leaseprijs zit inbegrepen, staat in de leaseovereenkomst omschreven.
 2. De klant is verantwoordelijk voor het tijdig inplannen en uit laten voeren van de benodigde servicebeurten.
 3. De kosten voor het herstellen van eventuele schades, alsmede extra waardevermindering van de fiets als gevolg van het niet of niet tijdig laten uitvoeren van de benodigde servicebeurten komen voor rekening van de klant.

0. Schade aan de fiets

 1. Indien bij de leaseprijs een schadeverzekering zit inbegrepen, heeft de klant de voorwaarden die van toepassing zijn op deze verzekering ontvangen en verklaart de inhoud hiervan te kennen en hiermee akkoord te gaan.
 2. Ingeval van schade aan de fiets dient de klant dit binnen 48 uur te melden bij LeaseGemak.
 3. Schade aan of verlies van persoonlijke eigendommen die zich op de fiets bevinden, vallen niet onder de verzekering en worden niet vergoed door LeaseGemak of door de verzekeraar.
 4. Ingeval van schade aan de fiets als gevolg van vernieling, dient de klant uiterlijk binnen 48 uur aangifte te doen bij de politie, een proces-verbaal op te laten maken en LeaseGemak hiervan een kopie toe te sturen.
 5. Indien de verzekeraar, door enige daad of nalatigheid van de klant, niet overgaat tot het vergoeden van schade of vernieling dan komen de eventuele kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van de klant.
 6. Ingeval van een schade aan de fiets is het niet toegestaan de fiets te gebruiken, indien dit kan leiden tot verergering van de schade of het defect of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
 7. Het eventuele eigen risico bij schade komt voor rekening van de klant.

0. Diefstal van de fiets

 1. Indien bij de leaseprijs een diefstalverzekering zit inbegrepen, heeft de klant de voorwaarden die van toepassing zijn op deze verzekering ontvangen en verklaart de inhoud hiervan te kennen en hiermee akkoord te gaan.
 2. Diefstal of vermissing van persoonlijke eigendommen die zich op de fiets bevinden, vallen niet onder de verzekering en worden niet vergoed door LeaseGemak of door de verzekeraar.
 3. Bij diefstal of vermissing van de fiets, dient de klant uiterlijk binnen 48 uur aangifte te doen bij de politie, een proces-verbaal op te laten maken en LeaseGemak hiervan een kopie toe te sturen.
 4. Het eventuele eigen risico bij diefstal of vermissing van de fiets komt voor rekening van de klant.
 5. De klant dient te allen tijde in het bezit te zijn van 2 fietssleutels, waarvan er tenminste 1 gebruikerssporen bevat. Indien de klant 1 sleutel kwijtraakt, dient de klant LeaseGemak hier direct van op de hoogte te brengen en een nieuwe sleutel te bestellen.
 6. Indien de verzekeraar, door enige daad of nalatigheid van de klant, niet overgaat tot het vergoeden van schade of vernieling dan komen de eventuele kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van de klant.
 7. Het eventuele eigen risico bij diefstal komt voor rekening van de klant.

0. Pechhulpservice

 1. Indien bij de leaseprijs pechhulpservice zit inbegrepen, heeft de klant de voorwaarden die van toepassing zijn op de pechhulpservice ontvangen en verklaart de inhoud hiervan te kennen en hiermee akkoord te gaan.
 2. De klant kan indien dit bij de leaseprijs zit inbegrepen een beroep doen op de pechhulpservice van de verzekeraar, bij pech onderweg. Hoe de klant hier gebruik van kan maken, staat in polisvoorwaarden van de verzekeraar.

0. Beëindiging van de leaseovereenkomst

 1. De leaseovereenkomst kan tegen het einde van de leaseperiode door zowel de klant als door LeaseGemak worden opgezegd.
 2. De voor onbepaalde tijd verlengde leaseovereenkomst kan te allen tijde door zowel de klant als door LeaseGemak worden opgezegd.
 3. Opzegging van de leaseovereenkomst dient schriftelijk te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand gerekend vanaf de laatste dag van de maand waarin de schriftelijke opzegging is gedaan.

11. Vroegtijdige beëindiging door de klant

 1. De klant heeft het recht om de leaseovereenkomst vroegtijdig beëindigen, maar niet eerder dan 12 maanden na het aangaan van de leaseovereenkomst.
 2. In geval van vroegtijdige beëindiging van de leaseovereenkomst is de klant aan LeaseGemak een opzegvergoeding van 50% van de nog resterende huurtermijnen verschuldigd. Deze opzegvergoeding staat los eventuele andere (betalings)verplichtingen van de klant die de klant nog richting LeaseGemak heeft.
 3. De vroegtijdige beëindiging door de klant zal alleen worden goedgekeurd, indien:
  1. de klant geen betalingsachterstand bij LeaseGemak heeft;
  2. de klant de opzegvergoeding volledig aan LeaseGemak heeft voldaan;
  3. de klant de fiets heeft ingeleverd conform artikel 17 van deze algemene voorwaarden.
 4. Vroegtijdige beëindiging van de leaseovereenkomst dient schriftelijk te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand gerekend vanaf de laatste dag van de maand waarin de schriftelijke opzegging door LeaseGemak is ontvangen.

11. Vroegtijdige ontbinding door de LeaseGemak

 1. LeaseGemak heeft het recht om de leaseovereenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang per e-mail, aangetekende brief of deurwaardersexploot te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van schade, kosten en interest, onder andere indien:
  1. de betaling van een of meerdere leasetermijnen, ondanks aanmaning uitblijft;
  2. beslag wordt gelegd of dreigt te worden gelegd op goederen of op het vermogen van de klant, dan wel een gedeelte daarvan;
  3. de door LeaseGemak gewenste verzekering, als gevolg van extreem schadeverloop, niet meer kan worden verkregen;
  4. de fiets van overheidswege wordt gevorderd;
  5. de klant surseance van betaling aanvraagt of in staat van is faillissement geraakt of dreigt te geraken;
  6. de klant onder curatele wordt gesteld;
  7. zich omstandigheden voordoen die de verhaalsmogelijkheden van LeaseGemak op de klant beperken;
  8. de klant naar het buitenland is verhuisd of gaat verhuizen;
  9. de fiets zodanig is of wordt beschadigd dat, naar het voor beide partijen bindend oordeel van LeaseGemak, herstel in technisch of economisch opzicht niet meer is gerechtvaardigd;
  10. de fiets verloren mocht gaan, door welke oorzaak dan ook;
  11. met de fiets herhaaldelijk overtredingen van de bepalingen van de wegenverkeerswet worden begaan;
  12. de fiets gedurende de leaseperiode voor de 2e keer vermist of gestolen is;
  13. de klant is komen te overlijden;
  14. de klant in gebreke is enige bepaling van de leaseovereenkomst of deze algemene voorwaarden behoorlijk na te komen.
 2. Bij vroegtijdige ontbinding van de leaseovereenkomst door LeaseGemak ingevolge lid 1 van dit artikel, dient de klant, de resterende leasetermijnen terstond in zijn geheel te betalen.

0. Vroegtijdige beëindiging wegens overlijden

 1. In het geval van overlijden van de klant blijft de leaseovereenkomst van kracht met de erfgenaam/erfgenamen, in zijn/hun hoedanigheid van rechtsopvolger/rechtsopvolgers van de overleden klant als nieuwe klant(en)
 2. De erfgenaam/erfgenamen heeft/hebben het recht de leaseovereenkomst gedurende een periode van 3 maanden na het overlijden van de klant schriftelijk op te zeggen.
 3. Opzegging van de leaseovereenkomst ingevolge lid 2 van dit artikel door de erfgenaam/erfgenamen, kan kosteloos plaatsvinden en dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand gerekend vanaf de laatste dag van de maand waarin de schriftelijke opzegging door LeaseGemak is ontvangen.
 4. De erfgenaam/erfgenamen dient/dienen bij de opzegging ingevolge lid 2 van dit artikel een kopie van de overlijdensakte bij te voegen.
 5. Tot het moment van beëindiging van de leaseovereenkomst blijft/blijven de erfgenaam/erfgenamen en/of de eventuele onverdeelde boedel aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de leaseovereenkomst.
 6. 16.6         Wat als wij de erfgenaam niet kredietwaardig achten?

14. Inlevering van de Fiets

 1. De klant is verplicht om de fiets uiterlijk op de laatste dag van de leaseperiode in te leveren op het adres van LeaseGemak of op een andere door LeaseGemak aangeven locatie.
 2. Bij inlevering van de fiets worden tevens de volgende zaken ingeleverd:
  1. 2 bijbehorende fietssleutels;
  2. 2 bijbehorende accu-sleutels (indien van toepassing);
  3. de accu (indien het een elektrische fiets betreft);
  4. de accu-lader (indien het een elektrische fiets betreft);
  5. alle overige bescheiden die bij de fiets zijn geleverd.
 3. Bij inlevering van de fiets wordt een Inleverbewijs, ingevuld en ondertekend. Hierop wordt de datum van inlevering, hetgeen er is ingeleverd en de staat van hetgeen er is ingeleverd vermeld.
 4. De kosten voor het herstellen van eventuele schades, alsmede extra waardevermindering van de fiets als gevolg van niet gemelde schade(s), het niet (tijdig) laten uitvoeren van servicebeurten of het niet zorgvuldig omgaan met de fiets, komen voor rekening van de klant. Ook kosten als gevolg van verlies of het niet tijdig inleveren van bescheiden en toebehoren van de fiets, komen voor rekening van de klant.
 5. Indien de klant de fiets niet (tijdig) inlevert, is LeaseGemak niet langer verplicht om aan haar verplichtingen die voortvloeien uit de leaseovereenkomst te voldoen.
 6. Indien de klant de fiets niet (tijdig) inlevert, is LeaseGemak gerechtigd de fiets te vorderen.
 7. Indien de klant de fiets weigert in te leveren aan het einde van de leaseperiode, dan zal LeaseGemak aangifte doen van verduistering van de fiets, daarnaast zal LeaseGemak een civielrechtelijke procedure starten jegens de klant.
 8. Indien de klant de fiets niet (tijdig) inlevert, zal per dag dat de fiets te laat wordt ingeleverd een boete aan de klant in rekening gebracht. De hoogte van de boete is in de leaseovereenkomst opgenomen. Ook zullen alle ontstane kosten en ontstane schade als gevolg hiervan, aan de klant in rekening worden gebracht, tenzij de klant kan aantonen dat het niet tijdig inleveren van de fiets is veroorzaakt door overmacht.
 9. De klant heeft geen enkel retentierecht met betrekking tot de fiets.

15. Overige verplichtingen van de klant

 1. De klant is verplicht indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt of er enig beslag op zijn goederen en/of vermogen wordt gelegd, LeaseGemak hiervan onverwijld in kennis te stellen en de curator c.q. beslaglegger erop te wijzen dat de fiets eigendom van LeaseGemak is en er derhalve geen beslag op de fiets kan worden gelegd.
 2. Wanneer er om wat voor reden dan ook toch beslag wordt gelegd op de fiets, blijft de klant verplicht om de leaseprijs te betalen totdat de fiets weer vrij van beslag is ingeleverd conform artikel 17 van deze algemene voorwaarden.

16. Aansprakelijkheid

 1. LeaseGemak kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
  1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;
  2. enige daad of nalatigheid van de Klant.
 2. LeaseGemak is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat LeaseGemak is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
 3. LeaseGemak is nimmer aansprakelijk en derhalve nimmer verplicht tot het vergoeden van schade, van welke aard ook, geleden door de klant of door derden door het gebruik dan wel het niet kunnen gebruiken van de fiets.
 4. Voor schade, van welke aard dan ook, doordat LeaseGemak is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
 5. Indien de Klant of een derde wijzigingen aanbrengt aan de Fiets, sluit LeaseGemak iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
 6. LeaseGemak is niet aansprakelijk voor enige directe dan wel indirecte schade en/of letsel welke mocht worden toegebracht, door het gebruik van de Fiets, aan de Klant en/of derden.
 7. LeaseGemak is niet aansprakelijk voor schade indien de Klant de Fiets verkeerd heeft gebruikt of heeft gebruikt in strijd met de gebruiksinstructies en/of veiligheidsvoorschriften.
 8. LeaseGemak is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 9. Indien LeaseGemak aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van LeaseGemak beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van LeaseGemak gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van LeaseGemak beperkt tot de Leaseprijs van de Fiets voor 1 maand.
 10. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Klant uit welken hoofde ook jegens LeaseGemak vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens LeaseGemak kan aanwenden.

17. Overmacht

 1. Indien LeaseGemak wordt gehinderd om haar verplichtingen die voortvloeien uit de leaseovereenkomst (behoorlijk) na te komen door een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, die in feite buiten de macht van LeaseGemak ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, is er sprake van overmacht
 2. LeaseGemak is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien er sprake is van overmacht.
 3. Indien er sprake is van overmacht, is LeaseGemak gerechtigd om de leaseovereenkomst per e-mail of per aangetekende brief te ontbinden, hetzij haar verplichtingen die voortvloeien uit de leaseovereenkomst op te schorten.
 4. Indien er sprake is van overmacht, dan zal LeaseGemak niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens ontheven zijn van haar verplichting tot uitvoering van de leaseovereenkomst.

18. Hoofdelijkheid

 1. Indien naast de klant ook (een) andere (rechts-)perso(o)n(en) de leaseovereenkomst ondertekent/ondertekenen, zijn alle ondergetekenden in dezelfde mate verplicht alle verplichtingen die voortvloeien uit de leaseovereenkomst na te komen.

19. Overdraagbaarheid

 1. Indien de klant de leaseovereenkomst en alle rechten en plichten die uit de leaseovereenkomst voortvloeien aan een derde wenst over te dragen, dan is daartoe schriftelijke toestemming/medewerking van LeaseGemak benodigd. LeaseGemak kan hieraan aanvullende voorwaarden verbinden.
 2. LeaseGemak is gerechtigd om, zonder dat daarvoor toestemming van de klant benodigd is, alle haar vorderingen, rechten en plichten die uit de leaseovereenkomst voortvloeien aan derden over te dragen. De klant gaat ermee akkoord medewerking te verlenen aan een dergelijke overdracht.

20. Wijziging contactgegevens

 1. Indien de klantgegevens van de klant wijzigen, dient de klant deze wijziging uiterlijk binnen 30 dagen schriftelijk door te geven aan LeaseGemak.
 2. Onder klantgegevens wordt onder andere verstaan:
  1. het woonadres;
  2. het e-mailadres;
  3. het telefoonnummer;
  4. het rekeningnummer.

21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de leaseovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen ter zake van de leaseovereenkomst tussen de klant en LeaseGemak worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van LeaseGemak is gelegen.

0. Gegevensverwerking

 1. De bij de totstandkoming van de leaseovereenkomst verstrekte persoonsgegevens en eventueel nader te overleggen persoonsgegevens worden door LeaseGemak conform het privacy-beleid van LeaseGemak verwerkt.