Algemene voorwaarden voor privé leasen

Definities

In deze algemene voorwaarden alsmede in de leaseovereenkomst worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

LeaseGemak
De gebruiker van deze algemene voorwaarden: HuurGemak B.V., handelend onder de naam LeaseGemak, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 57450626;

Klant
De natuurlijke persoon die met LeaseGemak een leaseovereenkomst aangaat, aan zal gaan of aan is gegaan;

Leaseovereenkomst
De (lease)overeenkomst die de klant met LeaseGemak aangaat, aan zal gaan of aan is gegaan en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Fiets
De geleasete of  de te leasen fiets zoals is omschreven in de leaseovereenkomst, inclusief alle daarbij behorende accessoires die LeaseGemak aan de klant in gebruik geeft en waarop de leaseovereenkomst betrekking heeft;

Leverancier
De rechtspersoon waarvan LeaseGemak de fiets afneemt en die de fiets aan de klant ter beschikking stelt.

Bestuurder
De persoon die de fiets bestuurt;

Leaseperiode
De periode waarin de klant op grond van de leaseovereenkomst recht heeft op het gebruik van de fiets;

Leaseprijs/leasetermijn
Het bedrag dat de klant maandelijks aan LeaseGemak verschuldigd is ten behoeve van het gebruik van de fiets;

Ontvangstbewijs
Een formulier waarop de klant bevestigt de fiets in goede orde van de leverancier in ontvangst te hebben genomen en waarmee de klant afstand doet van de wettelijke bedenktijd van 14 dagen;

Inleverbewijs
Een formulier waarop LeaseGemak bevestigt dat de klant de fiets heeft ingeleverd, op welke datum en in welke staat de fiets de fiets door de klant is ingeleverd;

Herroepingsformulier
Een formulier waarmee de klant kan aangeven de leaseovereenkomst te willen ontbinden.

Artikel 1: Toepasselijkheid en wijziging van deze algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere leaseovereenkomst tussen LeaseGemak en de klant, welke betrekking heeft op het privé/particulier leasen van de fiets.
1.2 LeaseGemak verklaart op het moment van afsluiten van de leaseovereenkomst de meest recente versie van deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch tussen de klant en LeaseGemak zijn overeengekomen.
1.4 Indien LeaseGemak niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de overige bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat LeaseGemak in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
1.5 Ingeval van strijdigheid tussen bepalingen in deze algemene voorwaarden en de bepalingen in de leaseovereenkomst, prevaleren de bepalingen in de leaseovereenkomst.
1.6 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door LeaseGemak vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
1.7 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.8 LeaseGemak heeft het recht om, gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst, deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 2: Aanbod/offerte

2.1  LeaseGemak brengt het aanbod/de offerte schriftelijk of elektronisch uit.
2.2 Het aanbod/de offerte bevat een dagtekening en vermeldt tevens op welke datum het aanbod/de offerte vervalt.
2.3 Het aanbod/de offerte bevat de belangrijkste elementen van de leaseovereenkomst. Deze worden op voldoende duidelijke wijze omschreven zodat de klant een goede beoordeling van het aanbod/de offerte kan maken.
2.4 Het aanbod/de offerte wordt altijd onder voorbehoud van acceptatie door LeaseGemak uitgebracht.

Artikel 3: Rechtsverhouding en eigendom

3.1 De leaseovereenkomst strekt ertoe om aan de klant het gebruiksrecht van de fiets te verschaffen.
3.2 LeaseGemak blijft te allen tijde eigenaar van de fiets.
3.3 Het is de klant niet toegestaan om de fiets te bezwaren, te verhuren, te koop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, of op enigerlei andere wijze af te staan of in gebruik te geven aan derden.
3.4 Vergoedingen en/of betalingen van de klant aan LeaseGemak, geven de klant geen aanspraak op (enig deel van) het eigendom van de fiets.

Artikel 4: Totstandkoming leaseovereenkomst en leaseperiode

4.1 De leaseovereenkomst komt tot stand nadat de klant en LeaseGemak de leaseovereenkomst beiden hebben ondertekend.
4.2 De klant heeft recht op 14 dagen bedenktijd. Dit betekent dat de klant het recht heeft om de leaseovereenkomst binnen 14 dagen na het moment van ondertekenen, kosteloos te ontbinden. Dit kan de klant doen door, binnen 14 dagen na het ondertekenen van de leaseovereenkomst, het herroepingsformulier in te vullen en aan LeaseGemak te verzenden.
4.3 De leaseperiode gaat in op de dag dat de fiets door de leverancier aan de klant ter beschikking wordt gesteld en de klant het ontvangstbewijs heeft ondertekend.
4.4 Indien de klant de fiets niet binnen 5 dagen nadat deze door de leverancier aan de klant ter beschikking is gesteld, in ontvangst heeft genomen, dan gaat de leaseperiode in op de eerste dag na deze 5 dagen.
4.5 De minimale leaseperiode is in de leaseovereenkomst opgenomen.
4.6 Na het verstrijken van de minimale leaseperiode, worden de leaseovereenkomst en de leaseperiode automatisch voor onbepaalde tijd verlengd, tenzij de leaseovereenkomst overeenkomstig deze algemene voorwaarden is opgezegd dan wel is ontbonden.
4.7 De leaseperiode eindigt op de datum dat de leaseovereenkomst door de klant, dan wel door LeaseGemak is opgezegd of ontbonden.

Artikel 5: Check en registratie bij het BKR

5.1 De leaseovereenkomst die de klant met LeaseGemak aangaat of aan wenst te gaan en de daarbij behorende financiële verplichtingen, worden op geen enkele wijze gecheckt, gemeld of geregistreerd bij het BKR (Bureau Krediet Registratie).

Artikel 6: Acceptatiecriteria

6.1 Om in aanmerking te komen voor het leasen van een fiets, dient de klant tenminste aan de volgende criteria te voldoen:

a. de klant is op het moment dat de aanvraag wordt beoordeeld niet jonger dan 18 jaar en geen 76 jaar of ouder;
b. de klant beschikt over een verifieerbaar en geldig identiteitsbewijs;
c. indien de klant geen Nederlands staatsburger is, dan dient de klant tevens te beschikken over een verifieerbare en geldige verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd voor zijn/haar verblijf in Nederland.
d. de klant is rekeninghouder bij een Nederlandse bank;
e. de klant is woonachtig in Nederland en heeft ook de intentie om gedurende de gehele leaseperiode in Nederland te blijven wonen;
f. de klant staat niet geregistreerd in het curatele- en bewindregister;
g. de klant staat niet geregistreerd in het insolventieregister;
h. de klant voldoet aan de door LeaseGemak gestelde criteria voor de kredietwaardigheidstoetsen die door LeaseGemak worden uitgevoerd;
i. de klant heeft nog geen andere actieve leaseovereenkomst bij LeaseGemak.

6.2 Indien LeaseGemak twijfelt over het voldoen van de klant aan een of meerdere van de in lid 1 genoemde criteria, dan heeft LeaseGemak het recht om:

a. het aangaan van een leaseovereenkomst met de klant te weigeren;
b. de betaling van een borgsom conform artikel 8 van deze algemene voorwaarden, van de klant te verlangen

Artikel 7: Aflevering van de fiets

7.1 Indien aflevering aan huis bij de leaseovereenkomst zit inbegrepen, dan staat dit in de leaseovereenkomst omschreven.
7.2 Indien aflevering aan huis niet bij de leaseovereenkomst zit inbegrepen, dan dient de klant de fiets zelf bij de leverancier af te halen.
7.3 De fiets wordt door de, door LeaseGemak geselecteerde leverancier besteld en vervolgens aan de klant ter beschikking gesteld.
7.4 De fiets wordt pas aan de klant ter beschikking gesteld nadat:

a. de klant de (eventuele) borgsom volledig aan LeaseGemak heeft voldaan;
b. de klant zich bij de leverancier heeft gelegitimeerd middels hetzelfde legitimatiebewijs, als waarmee de leaseovereenkomst is aangevraagd.
c. de klant de leaseprijs voor de eerste maand volledig aan de leverancier heeft voldaan;

7.5 Direct nadat de leverancier de fiets aan de klant ter beschikking heeft gesteld, dient de klant te controleren of de fiets gebreken vertoont.
7.6 Indien de fiets gebreken vertoont, dan dient de klant het in ontvangst nemen van de fiets te weigeren.
7.7 Indien de fiets geen gebreken vertoont, dan onderteken zowel de (medewerker van de) leverancier, als de klant het ontvangstbewijs. De klant verklaart hiermee de fiets in goede orde in ontvangst te hebben genomen op de dagtekening.
7.8 Door ondertekening van het ontvangstbewijs en daarmee het in ontvangst nemen van de fiets, doet de klant afstand van zijn wettelijk recht op zijn 14 dagen bedenktijd en is het niet langer mogelijk om de leaseovereenkomst kosteloos te ontbinden.
7.9 Een door LeaseGemak of de leverancier opgegeven leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.
7.10 In het geval dat een met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van LeaseGemak ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere omschreven in artikel 29 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
7.11 Overschrijding van een leveringstermijn geeft de klant niet het recht om de leaseovereenkomst te ontbinden of op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.
7.12 Indien de klant de fiets niet binnen 5 dagen nadat deze door de leverancier aan de klant ter beschikking is gesteld, in ontvangst heeft genomen, dan wordt de aflevering van de fiets geacht plaats te hebben gevonden, 5 dagen nadat de leverancier de klant ervan op de hoogte heeft gebracht dat de fiets klaar staat om in ontvangst genomen te worden.

Artikel 8: Borgsom

8.1 Als extra waarborg kan LeaseGemak, van de klant, betaling van een borgsom verlangen.
8.2 De hoogte van een eventuele borgsom, wordt in de leaseovereenkomst opgenomen.
8.3 Een overeengekomen borgsom dient te zijn betaald voordat LeaseGemak de ingediende aanvraag kan accepteren.
8.4 LeaseGemak is gerechtigd de borgsom te verrekenen met nog openstaande vorderingen op en overige betalingsverplichtingen van de klant.
8.5 De borgsom wordt, na eventuele verrekening, uiterlijk binnen 60 dagen na beëindiging van de leaseovereenkomst door LeaseGemak aan de klant terugbetaald.
8.6 De klant is niet gerechtigd om de borgsom op enige wijze te verrekenen.
8.7 LeaseGemak is over de borgsom geen rente verschuldigd.

Artikel 9: Betaling van de leaseprijs

9.1 De klant is betaling van de leaseprijs verschuldigd vanaf de dag dat de leaseperiode ingaat of in is gegaan tot en met de einddatum van de leaseperiode.
9.2 Betaling van de leaseprijs dient maandelijks bij vooruitbetaling te worden voldaan.
9.3 De klant machtigt LeaseGemak om alle aan LeaseGemak verschuldigde leasetermijnen te incasseren van de bankrekening van de klant, tenzij in de leaseovereenkomst anders is overeengekomen.
9.4 Bij stornering van de leaseprijs, een niet tijdige of uitblijvende betaling stuurt LeaseGemak de klant per e-mail een herinnering/aanmaning.
9.5 Betaling van eventuele andere bedragen dan de leaseprijs, dient uiterlijk binnen 8 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.
9.6 Indien de betaling niet voor het verstrijken van de vervaldatum op de aanmaning wordt voldaan, kan LeaseGemak wettelijke incassokosten bij de klant in rekening brengen. Daarnaast is de klant, vanaf het verstrijken van de vervaldatum, de wettelijke rente verschuldigd.
9.7 Indien de betaling niet voor het verstrijken van de vervaldatum op de aanmaning wordt voldaan, heeft LeaseGemak het recht de vordering uit handen te geven aan een incasso- en/of deurwaarderskantoor. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten die LeaseGemak moet maken om de vordering te incasseren komen voor rekening van de klant.
9.8 Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente, vervolgens tot voldoening van de op de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en vervolgens tot voldoening van de verschuldigde betaling.
9.9 De klant is niet gerechtigd om enige betaling op te schorten of enige betaling te verrekenen.
9.10 Alle betalingen zullen zonder korting, verrekening of opschoning plaatsvinden.
9.11 De klant ontvangt alle facturen van LeaseGemak per e-mail op het bij LeaseGemak bekende e-mailadres van de klant.
9.12 Indien de klant de fiets, om wat voor reden dan ook, (tijdelijk) niet gebruikt of niet kan gebruiken, heeft dat op geen enkele wijze invloed op de betalingsverplichting(en) van de klant.
9.13 De klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de aan LeaseGemak verschuldigde betalingen.

Artikel 10: Wijzing van de leaseprijs

10.1 LeaseGemak heeft het recht om de leaseprijs te wijzigen, indien in de periode tussen het tot stand komen van de leaseovereenkomst en het door de klant in ontvangst nemen van de fiets:

a. de aanschafprijs van de fiets is gewijzigd;
b. de kosten voor een verzekering zijn gewijzigd;
c. de kosten voor aflevering van de fiets zijn gewijzigd;
d. de kosten voor het onderhoud zijn gewijzigd;
e. overheidsmaatregelen hier aanleiding toe geven;
f. wijzigingen in wet- en regelgeving hier aanleiding toe geven.

10.2 Indien de leaseprijs, in de periode tussen het tot stand komen van de leaseovereenkomst en het door de klant in ontvangst nemen van de fiets, door LeaseGemak wordt verhoogd, dan kan de klant de leaseovereenkomst kosteloos ontbinden binnen 5 dagen nadat LeaseGemak de klant over deze verhoging heeft geïnformeerd. Dit kan de klant doen door, binnen de termijn van 5 dagen, het herroepingsformulier in te vullen en aan LeaseGemak te verzenden.
10.3 LeaseGemak heeft het recht om de leaseprijs gedurende de leaseperiode te wijzigen op basis van:

a. het prijsindexcijfer vastgesteld door het CBS;
b. kostenverhogende effecten als gevolg van overheidsmaatregelen;
c. kostenverhogende effecten als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving;
d. gewijzigde specificaties van de fiets, op verzoek van de klant, dan wel als gevolg van wettelijke bepalingen.

10.4 De klant wordt schriftelijk of per e-mail van een leaseprijswijziging in kennis gesteld en van de datum waarop de nieuwe leaseprijs in werking treedt.
10.5 Wijzigingen van de leaseprijs op basis van artikel 10.3 geven de klant niet het recht om de leaseovereenkomst kosteloos te ontbinden.

Artikel 11: Gebruik van de fiets

11.1 De klant is verplicht als een goed huisvader met de fiets om te gaan en al het nodige te doen om beschadiging, vernieling en verdwijning van de fiets te voorkomen. De klant draagt er zorg voor dat de fiets zich te allen tijde in goede staat bevindt.
11.2 Het is niet toegestaan om de fiets te gebruiken voor bezorg- en/of koeriersdiensten.
11.3 De fiets mag uitsluitend op zodanige wijze worden gebruikt dat de verzekeringen die bij de leaseovereenkomst zitten inbegrepen, dekking bieden.
11.4 De fiets mag uitsluitend voor het normale daartoe beoogde doel worden gebruikt, elk ander gebruik is strikt verboden.
11.5 De klant dient alle bij de fiets terbeschikkinggestelde dan wel medegedeelde instructies, voorwaarden, veiligheidsvoorschriften en gebruiksaanwijzingen te lezen, te begrijpen en nauwgezet na te leven.
11.6 Het is de klant niet toegestaan de fiets te gebruiken in een gebied waar de verzekering geen dekking biedt.
11.7 Het is de klant niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LeaseGemak, veranderingen aan de fiets aan te (laten) brengen.
11.8 De fiets mag door iedereen worden bestuurd, tenzij de aard van de fiets of de wegenverkeerswet een hogere leeftijd voorschrijft, dan geldt die hogere leeftijd.
11.9 De klant is te allen tijde aansprakelijk voor gedragingen en/of nalaten van iedere bestuurder van de fiets gedurende de leaseperiode, alsmede tijdens de verlenging, dan wel na overschrijding van de leaseperiode zonder dat de fiets is ingeleverd bij LeaseGemak.
11.10 LeaseGemak kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor van overheidswege opgelegde en/of op te leggen lasten, boetes en/of kosten ontstaan door schuld van de klant of de bestuurder. Deze komen volledig voor rekening van de klant.

Artikel 12: Accessoires

12.1 Accessoires die niet standaard bij de fiets worden geleverd, kunnen geen onderdeel uitmaken van de leaseovereenkomst.
12.2 Het is, na schriftelijke toestemming van LeaseGemak, voor de klant toegestaan om zelf accessoires op de fiets aan te brengen, mits deze accessoires aangebracht en verwijderd kunnen worden zonder enige schade aan de fiets toe te brengen.
12.3 Kosten voor montage, reparatie, vervanging, onderhoud, verzekering en verwijdering van accessoires die niet standaard bij de fiets worden geleverd, komen voor rekening van de klant.
12.4 Door de klant aangebrachte accessoires dienen voor het inleveren van de fiets conform artikel 27 van deze algemene voorwaarden, door de klant van de fiets te worden verwijderd.
12.5 Indien de door de klant aangebrachte accessoires niet zijn verwijderd, alvorens de fiets door de klant is ingeleverd, dan wordt LeaseGemak eigenaar van de door de klant aangebrachte accessoires, zonder dat LeaseGemak hiervoor een vergoeding verschuldigd is aan de klant.

Artikel 13: Kosten voor gebruik van de fiets

13.1 Onder de voorwaarden en de beperkingen van de leaseovereenkomst en van deze algemene voorwaarden, neemt LeaseGemak de onderstaande kosten voor het gebruik van de fiets voor haar rekening:

a. kosten voor (laten) uitvoeren van servicebeurten;
b. premie van een schadeverzekering of de kosten voor het treffen van een voorziening door LeaseGemak;
c. premie van een diefstalverzekering of de kosten voor het treffen van een voorziening door LeaseGemak;
d. premie van een ongevallen opzittendenverzekering of de kosten voor het treffen van een voorziening door LeaseGemak;
e. premie van een rechtsbijstandverzekering of de kosten voor het treffen van een voorziening door LeaseGemak;
f. kosten van pechhulp of de kosten voor het treffen van een voorziening door LeaseGemak;
g. kosten voor de vervanging van banden bij reguliere slijtage;
h. kosten voor het vergoeden van reparaties;
i. eventuele andere kosten, indien dat is bepaald in de leaseovereenkomst.

13.2 Alle kosten die niet in lid 1 van dit artikel zijn opgenomen, maken geen onderdeel uit van de leaseovereenkomst.
13.3 De klant is verantwoordelijk voor het op peil houden van de bandenspanning en het (indien van toepassing) opladen van de accu. De kosten hiervoor komen voor rekening van de klant.

Artikel 14: Servicebeurten

14.1 Indien er servicebeurten bij de leaseovereenkomst zitten inbegrepen, dan staat het aantal servicebeurten waar de klant gedurende de leaseperiode recht op heeft, in de leaseovereenkomst omschreven en dan zijn de voorwaarden van dit artikel daarop van toepassing.
14.2 De klant is verantwoordelijk voor het tijdig inplannen en uit laten voeren van de benodigde servicebeurt(en).
14.3 De klant dient zelf bij te houden wanneer het, conform de richtlijnen van de leaseovereenkomst, tijd is voor de (volgende) servicebeurt. De klant dient hiervoor zelf een afspraak te maken bij de leverancier van de fiets.
14.4 De klant dient de fiets bij de leverancier te brengen om zo de leverancier in de gelegenheid te stellen om de benodigde servicebeurt(en) uit te voeren. Een haal- & brengservice maakt geen onderdeel uit van de leaseovereenkomst.
14.5 Wanneer de klant de fiets bij de leverancier brengt voor het uitvoeren van de servicebeurt, dan dient de klant aan de (medewerker van de) leverancier aan te geven dat de fiets eigendom is van LeaseGemak en dat er voor het uitvoeren van de servicebeurt om schriftelijke toestemming aan LeaseGemak gevraagd dient te worden.
14.6 Kosten voor het herstellen van eventuele schades, alsmede extra waardevermindering van de fiets als gevolg van het niet of niet tijdig laten uitvoeren van de benodigde servicebeurten komen voor rekening van de klant.
14.7 LeaseGemak betaalt de kosten voor de servicebeurt uitsluitend rechtstreeks aan de leverancier.
14.8 Wanneer de klant vaker een servicebeurt wil laten uitvoeren, dan dat er bij de leaseovereenkomst zit inbegrepen, dan komen de kosten hiervan voor rekening van de klant. De klant dient deze rechtstreeks aan de leverancier van de fiets te voldoen voordat de servicebeurt door de leverancier van de fiets wordt uitgevoerd.

Artikel 15: Vergoeding van reparaties

15.1 Indien het vergoeden van reparaties bij de leaseovereenkomst zit inbegrepen, dan staat dit in de leaseovereenkomst omschreven en dan zijn de voorwaarden van dit artikel daarop van toepassing.
15.2 Indien het vergoeden van reparaties niet bij de leaseovereenkomst zit inbegrepen, dan komen alle kosten voor reparaties die niet onder een verzekering of onder de (verlengde) garantie vallen, voor rekening van de klant.
15.3 De leverancier beoordeelt of de schade wordt gedekt door de verzekering, door de (verlengde) garantie of dat het vergoeden van reparaties bij de leaseovereenkomst zit inbegrepen. Indien dit niet het geval is, dan komen de kosten van de reparatie voor rekening van de klant.
15.4 Het is de klant niet toegestaan om de fiets zelf te repareren of door een ander bedrijf te laten repareren dan de leverancier van de fiets, tenzij LeaseGemak hiertoe schriftelijk toestemming heeft gegeven.
15.5 Voor vergoeding van reparatie komt in aanmerking:

a. Onderdelen die defect zijn geraakt zonder dat er sprake is van een aanrijding;
b. Onderdelen die defect zijn geraakt door ander van buitenkomend onheil.

15.6 Voor vergoeding van reparatie komt niet in aanmerking:

a. Schade aan persoonlijke eigendommen of door de klant aangebrachte onderdelen en/of accessoires.
b. Schade die is ontstaan terwijl de fiets in strijd met deze algemene voorwaarden is gebruikt.

15.7 In geval van reparatie, vergoedt LeaseGemak de kosten voor het uitvoeren van de reparatie minus de (eventuele) eigen bijdrage van de klant. LeaseGemak vergoedt deze kosten uitsluitend rechtstreeks aan de leverancier van de fiets.
15.8 Indien de klant een eigen bijdrage dient te doen voor de reparatie, dan dient de klant deze rechtstreeks aan de leverancier van de fiets te voldoen voordat de reparatie door de leverancier van de fiets wordt uitgevoerd.
15.9 Indien de fiets gerepareerd dient te worden, dan dient de klant hiervoor zelf een afspraak te maken bij de leverancier van de fiets.
15.10 Wanneer de klant de fiets bij de leverancier brengt voor het uitvoeren van een reparatie, dan dient de klant aan de (medewerker van de) leverancier aan te geven dat de fiets eigendom is van LeaseGemak en dat er voor het uitvoeren van de reparatie om schriftelijke toestemming aan LeaseGemak gevraagd dient te worden.
15.11 De klant dient de fiets bij de leverancier te brengen om zo de leverancier in de gelegenheid te stellen om de benodigde reparatie uit te voeren. Een haal- & brengservice maakt geen onderdeel uit van de leaseovereenkomst.
15.12 Kosten voor het herstellen van eventuele schades, alsmede extra waardevermindering van de fiets als gevolg van het niet of niet tijdig laten repareren van een komen voor rekening van de klant.
15.13 LeaseGemak is niet verplicht tot het vergoeden van reparaties, waar vooraf geen schriftelijke toestemming door LeaseGemak voor is gegeven.
15.14 LeaseGemak betaalt de kosten voor een goedgekeurde reparatie uitsluitend rechtstreeks aan de leverancier.
15.15 Ingeval van schade aan de fiets is het niet toegestaan de fiets te gebruiken, indien dit kan leiden tot verergering van de schade of het defect of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
15.16 Indien de LeaseGemak, door enige daad of nalatigheid van de klant, niet overgaat tot het vergoeden van de schade aan de fiets dan komen de eventuele kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van de klant.

Artikel 16: Verlengde garantie

16.1 LeaseGemak verlengt de fabrieksgarantie op alle onderdelen waarvan de standaard fabrieksgarantie korter is dan de leaseperiode van de leaseovereenkomst.
16.2 LeaseGemak verlengt de fabrieksgarantie voor de gehele leaseperiode.
16.3 Voor de verlengde garantie hanteert LeaseGemak dezelfde garantievoorwaarden als de fabrikant van de fiets.
16.4 Indien het, naar het voor beide partijen bindend oordeel van LeaseGemak, herstel van de fiets in technisch of in economisch opzicht niet meer is gerechtvaardigd, dan heeft LeaseGemak het recht om de leaseovereenkomst op basis van artikel 24.1 lid j van deze algemene voorwaarden te ontbinden.

Artikel 17: Schadeverzekering

17.1 Indien bij de leaseovereenkomst een schadeverzekering zit inbegrepen, dan heeft de klant de voorwaarden die van toepassing zijn op deze verzekering ontvangen. De klant verklaart de inhoud hiervan te kennen en hiermee akkoord te gaan.
17.2 Schade aan of verlies van persoonlijke eigendommen of door de klant aangebrachte accessoires die zich op de fiets bevinden, vallen niet onder de verzekering en worden niet vergoed door LeaseGemak of door de verzekeraar.
17.3 Ingeval van schade aan de fiets dient de klant dit uiterlijk binnen 48 uur te melden bij LeaseGemak en bij de leverancier van de fiets.
17.4 Ingeval van schade aan de fiets als gevolg van vernieling, dient de klant uiterlijk binnen 48 uur aangifte te doen bij de politie, een proces-verbaal op te laten maken en LeaseGemak hiervan een kopie toe te sturen.
17.5 Indien de verzekeraar, door enige daad of nalatigheid van de klant, niet overgaat tot het vergoeden van de schade of de vernieling dan komen de eventuele kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van de klant.
17.6 Ingeval van een schade aan de fiets is het niet toegestaan de fiets te gebruiken, indien dit kan leiden tot verergering van de schade of het defect of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
17.7 Het eventuele eigen risico in geval van schade komt voor rekening van de klant.

Artikel 18: Diefstalverzekering

18.1 Indien bij de leaseovereenkomst een diefstalverzekering zit inbegrepen, dan heeft de klant de voorwaarden die van toepassing zijn op deze verzekering ontvangen. De klant verklaart de inhoud hiervan te kennen en hiermee akkoord te gaan.
18.2 De klant dient te allen tijde in het bezit te zijn van 2 fietssleutels, waarvan tenminste 1 van deze sleutels gebruikerssporen bevat. Indien de klant 1 sleutel kwijtraakt, dan dient de klant LeaseGemak hier direct schriftelijk van op de hoogte te brengen en zelf een nieuwe sleutel te bestellen. Na ontvangst van de nieuw bestelde sleutel, dient de klant het nieuwe sleutelnummer direct schriftelijk aan LeaseGemak door te geven.
18.3 Diefstal of vermissing van persoonlijke eigendommen of door de klant aangebrachte accessoires die zich op de fiets bevinden, vallen niet onder de verzekering en worden niet vergoed door LeaseGemak of door de verzekeraar.
18.4 Bij diefstal of vermissing van de fiets, dient de klant uiterlijk binnen 48 uur aangifte te doen bij de politie, een proces-verbaal op te laten maken en deze tezamen met 2 fietssleutels (waarvan tenminste 1 sleutel gebruikerssporen bevat) in te leveren bij de leverancier van de fiets, zodat deze de diefstal of vermissing van de fiets bij de verzekeraar kan melden. De klant dient tevens LeaseGemak een kopie van het proces verbaal toe te sturen.
18.5 Indien de verzekeraar, door enige daad of nalatigheid van de klant, niet overgaat tot het vergoeden van de vermissing of de diefstal dan komen de eventuele kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van de klant.
18.6 Het eventuele eigen risico bij diefstal of vermissing van de fiets komt voor rekening van de klant.

Artikel 19: Overige verzekeringen

19.1 Indien bij de leaseovereenkomst nog andere verzekeringen zitten inbegrepen, heeft de klant de voorwaarden die van toepassing zijn op deze verzekering(en) ontvangen. De klant verklaart de inhoud hiervan te kennen en hiermee akkoord te gaan.

Artikel 20: Pechhulpservice

20.1 Indien bij de leaseovereenkomst pechhulpservice zit inbegrepen, dan heeft de klant de voorwaarden die van toepassing zijn op de pechhulpservice ontvangen. De klant verklaart de inhoud hiervan te kennen en hiermee akkoord te gaan.

Artikel 21: Leenfiets of vervangende fiets

21.1 Indien bij de leaseovereenkomst het recht op een leenfiets of een vervangende zit inbegrepen, dan staat dit in de leaseovereenkomst omschreven.

Artikel 22: Opzegging van de leaseovereenkomst

22.1 Opzegging van de leaseovereenkomst dient schriftelijk te geschieden. Onder schriftelijk wordt verstaan, per e-mail naar info@leasegemak.nl of per post naar het adres van LeaseGemak.
22.2 Bij opzegging wordt een opzegtermijn van 1 kalendermaand in acht genomen, gerekend vanaf de laatste dag van de maand waarin de schriftelijke opzegging door LeaseGemak is ontvangen.
22.3 Bij opzegging dient u tenminste het contractnummer, uw voor- en achterna(a)m(en) en uw woonadres te vermelden.

Artikel 23: Vroegtijdige beëindiging van de leaseovereenkomst door de klant

23.1 De klant heeft het recht om de leaseovereenkomst zonder opgaaf van reden vroegtijdig te beëindigen, maar niet eerder dan 12 maanden na de ingangsdatum van de leaseperiode.
23.2 In geval van vroegtijdige beëindiging van de leaseovereenkomst is de klant aan LeaseGemak een opzegvergoeding verschuldigd van 50% van de nog resterende leasetermijnen.
23.3 Indien de leaseovereenkomst een looptijd heeft van 36 maanden, de leaseprijs €60,00 per maand bedraagt en de klant de leaseovereenkomst na 24 maanden vroegtijdig wil beëindigen, dan wordt de opzegvergoeding als volgt berekend:

50% x 12 (resterende) leasetermijnen x €60,00 = €360,00

23.4 De opzegvergoeding staat los van eventuele andere (betalings)verplichtingen die de klant nog richting LeaseGemak heeft.
23.5 Vroegtijdige beëindiging dient te geschieden conform artikel 23 van deze algemene voorwaarden.
23.6 Vroegtijdige beëindiging door de klant zal alleen door LeaseGemak worden goedgekeurd, indien:

a. de vroegtijdige beëindiging op de juiste wijze is aangevraagd;
b. de klant geen betalingsachterstand bij LeaseGemak heeft;
c. de klant de opzegvergoeding volledig aan LeaseGemak heeft voldaan;
d. de klant de fiets tijdig heeft ingeleverd conform artikel 27 van deze algemene voorwaarden.

23.7 Indien de klant niet aan bovenstaande voorwaarden heeft voldaan, wordt de leaseovereenkomst niet beëindigd, totdat deze op een andere manier wordt beëindigd.

Artikel 24: Ontbinding van de leaseovereenkomst door LeaseGemak

24.1 LeaseGemak heeft het recht om de leaseovereenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang per e-mail, aangetekende brief of deurwaardersexploot te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van schade, kosten en interest, onder andere indien:

a. de betaling van een of meerdere leasetermijnen, ondanks aanmaning uitblijft;
b. beslag wordt gelegd of dreigt te worden gelegd op goederen of op het vermogen van de klant, dan wel een gedeelte daarvan;
c. de door LeaseGemak gewenste verzekering(en), als gevolg van extreem schadeverloop, niet meer kan/kunnen worden verkregen en/of verlengd;
d. de fiets van overheidswege wordt gevorderd;
e. de klant surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement is geraakt of dreigt te geraken;
f. de klant onder curatele wordt gesteld;
g. zich omstandigheden voordoen die de verhaalsmogelijkheden van LeaseGemak op de klant beperken;
h. de klant naar het buitenland is verhuisd of gaat verhuizen;
i. de fiets wordt gebruikt in strijd met de bepalingen in deze algemene voorwaarden;
j. de fiets zodanig is of wordt beschadigd dat, naar het voor beide partijen bindend oordeel van LeaseGemak, herstel in technisch of in economisch opzicht niet meer is gerechtvaardigd;
k. de fiets verloren mocht gaan, door welke oorzaak dan ook;
l. met de fiets herhaaldelijk overtredingen van de bepalingen van de wegenverkeerswet worden begaan;
m. de fiets gedurende de leaseperiode voor de 2e keer vermist of gestolen is;
n. de klant in gebreke is enige bepaling van de leaseovereenkomst of deze algemene voorwaarden behoorlijk na te komen;
o. de klant een buitenproportioneel aantal reparaties claimt.

24.2 Bij ontbinding van de leaseovereenkomst door LeaseGemak ingevolge lid 1 van dit artikel, dient de klant, de resterende leasetermijnen terstond in zijn geheel te betalen.

Artikel 25: Vroegtijdige beëindiging wegens overlijden

25.1 In het geval van overlijden van de klant, kan/kunnen de erfgenaam/erfgenamen of LeaseGemak de leaseovereenkomst direct beëindigen.
25.2 De erfgenaam/erfgenamen kan/kunnen in de plaats van de klant, de leaseovereenkomst, conform artikel 22 van deze algemene voorwaarden opzeggen.
25.3 De erfgenaam/erfgenamen dient/dienen bij de opzegging ingevolge lid 2 van dit artikel een kopie van de overlijdensakte bij te voegen.
25.4 LeaseGemak kan de leaseovereenkomst opzeggen middels het versturen van een e-mail naar het laatst bekende e-mailadres van de klant of door het versturen van een brief naar het laatst bekende woonadres van de klant.
25.5 Opzegging van de leaseovereenkomst op basis van dit artikel, kan kosteloos door de erfgenaam/erfgenamen worden gedaan.
25.6 De erfgenaam/erfgenamen is/zijn verantwoordelijk voor het betalen van de, tot het moment van opzegging, openstaande vorderingen.
25.7 De erfgenaam/erfgenamen is/zijn verplicht de fiets direct na het opzeggen in te leveren conform artikel 27 van deze algemene voorwaarden.
25.8 Tot het moment van beëindiging van de leaseovereenkomst blijft/blijven de erfgenaam/erfgenamen en/of de eventuele onverdeelde boedel aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de leaseovereenkomst.
25.9 Een erfgenaam heeft ook de mogelijkheid om de leaseovereenkomst voor de resterende leaseperiode over te nemen, onder de voorwaarde dat de betreffende erfgenaam voldoet aan de door LeaseGemak acceptatiecriteria.

Artikel 26: Koopoptie

26.1 Indien de klant, gedurende tenminste de minimale leaseperiode van de leaseovereenkomst, volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, heeft de klant het eerste recht tot het kopen van de fiets.
26.2 Het eerste recht tot het kopen van de fiets vervalt wanneer de leaseovereenkomst vroegtijdig door de klant of door LeaseGemak wordt beëindigd/ontbonden.
26.3 Indien de klant de optie, om de fiets te kopen overweegt, dan dient de klant dit uiterlijk voor de einddatum van de leaseperiode schriftelijk aan LeaseGemak kenbaar te maken.
26.4 LeaseGemak zal de klant vervolgens geheel vrijblijvend een aanbod doen om de fiets van LeaseGemak te kopen om daarmee het eigendom van de fiets over te dragen aan de klant.
26.5 Over het aanbod dat LeaseGemak aan de klant doet, kan niet worden onderhandeld.
26.6 Van eigendomsoverdracht is pas sprake wanneer de klant aan alle betalingsverplichtingen (inclusief het overnamebedrag voor de fiets) heeft voldaan voor de einddatum van de leaseovereenkomst.

Artikel 27: Inlevering van de fiets

27.1 Indien de klant geen gebruik heeft gemaakt of heeft kunnen maken van de koopoptie, is de klant verplicht om de fiets uiterlijk op de laatste dag van de leaseperiode in te leveren op het adres van LeaseGemak of op een andere door LeaseGemak aangeven locatie.
27.2 Bij inlevering van de fiets worden tevens de volgende zaken ingeleverd:

a. 2 bijbehorende fietssleutels;
b. 2 bijbehorende accu-sleutels (indien het een elektrische fiets betreft);
c. de accu (indien het een elektrische fiets betreft;
d. de acculader (indien het een elektrische fiets betreft;
e. alle overige bescheiden die bij de fiets zijn geleverd.

27.3 Bij inlevering van de fiets wordt een inleverbewijs ingevuld en ondertekend. Hierop wordt de datum van inlevering, hetgeen er is ingeleverd en de staat van hetgeen er is ingeleverd vermeld.
27.4 De kosten voor het herstellen van eventuele schades, alsmede extra waardevermindering van de fiets als gevolg van niet gemelde schade(s), het niet (tijdig) laten uitvoeren van servicebeurten of het niet zorgvuldig omgaan met de fiets, komen volledig voor rekening van de klant. Ook kosten als gevolg van verlies of het niet tijdig inleveren van bescheiden en toebehoren van de fiets, komen voor rekening van de klant.
27.5 Indien de klant de fiets niet (tijdig) inlevert, is LeaseGemak niet langer verplicht om aan haar verplichtingen die voortvloeien uit de leaseovereenkomst te voldoen.
27.6 Indien de klant de fiets niet (tijdig) inlevert, is LeaseGemak gerechtigd de fiets te vorderen.
27.7 Indien de klant de fiets weigert in te leveren aan het einde van de leaseperiode, dan zal LeaseGemak aangifte doen van verduistering van de fiets, daarnaast zal LeaseGemak een civielrechtelijke procedure starten jegens de klant.
27.8 Indien de klant de fiets niet (tijdig) inlevert, zal LeaseGemak naast de verschuldigde leaseprijs, een boete van €5,00 aan de klant in rekening brengen per dag dat de fiets te laat wordt. De hoogte van de boete is in de leaseovereenkomst opgenomen. Ook zullen alle ontstane kosten en ontstane schade als gevolg hiervan, aan de klant in rekening worden gebracht, tenzij de klant kan aantonen dat het niet tijdig inleveren van de fiets is veroorzaakt door overmacht.
27.9 De klant heeft geen enkel retentierecht met betrekking tot de fiets.

Artikel 28: Aansprakelijkheid

28.1 De klant vrijwaart LeaseGemak van iedere schade, van welke aard ook, geleden door de klant of door derden door het gebruik dan wel het niet kunnen gebruiken van de fiets.
28.2 LeaseGemak kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;
b. enige daad of nalatigheid van de klant;
c. enige daad of nalatigheid van de leverancier van de fiets.

28.3 LeaseGemak is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat LeaseGemak is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
28.4 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt aan de fiets, sluit LeaseGemak iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
28.5 LeaseGemak is niet aansprakelijk voor enige directe dan wel indirecte schade en/of letsel welke mocht worden toegebracht, door het gebruik van de fiets, aan de klant en/of derden.
28.6 LeaseGemak is niet aansprakelijk voor schade indien de klant de fiets verkeerd heeft gebruikt of heeft gebruikt in strijd met de gebruiksinstructies en/of veiligheidsvoorschriften.
28.7 LeaseGemak is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
28.8 Indien LeaseGemak aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van LeaseGemak beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van LeaseGemak gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van LeaseGemak beperkt tot de Leaseprijs van de fiets voor 1 maand.
28.9 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens LeaseGemak vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens LeaseGemak kan aanwenden.

Artikel 29: Overmacht

29.1 Indien LeaseGemak wordt gehinderd om haar verplichtingen die voortvloeien uit de leaseovereenkomst (behoorlijk) na te komen door een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, die in feite buiten de macht van LeaseGemak ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, is er sprake van overmacht
29.2 LeaseGemak is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien er sprake is van overmacht.
29.3 Indien er sprake is van overmacht, is LeaseGemak gerechtigd om de leaseovereenkomst per e-mail of per brief te ontbinden, hetzij haar verplichtingen die voortvloeien uit de leaseovereenkomst op te schorten.
29.4 Indien er sprake is van overmacht, dan zal LeaseGemak niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal LeaseGemak tevens ontheven zijn van haar verplichting tot uitvoering van de leaseovereenkomst.

Artikel 30: Wijziging klantgegevens

30.1 Indien de klantgegevens van de klant wijzigen, dient de klant deze wijziging uiterlijk binnen 30 dagen schriftelijk of per e-mail door te geven aan LeaseGemak.
30.2 Onder klantgegevens wordt onder andere verstaan:

a. het woonadres;
b. het postadres;
c. het e-mailadres;
d. het telefoonnummer;
e. het bankrekeningnummer.

30.3 Totdat een wijziging van deze gegevens schriftelijk aan LeaseGemak is doorgegeven, kan LeaseGemak uitsluitend gebruik maken van de laatste door u doorgegeven gegevens.

Artikel 31: Overige verplichtingen van de klant

31.1 De klant is verplicht indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt of er enig beslag op zijn goederen en/of vermogen wordt gelegd, LeaseGemak hier direct van in kennis te stellen en de curator c.q. beslaglegger erop te wijzen dat de fiets eigendom van LeaseGemak is en er derhalve geen beslag op de fiets kan worden gelegd.
31.2 Wanneer er om wat voor reden dan ook toch beslag wordt gelegd op de fiets, blijft de klant verplicht om de leaseprijs te betalen totdat de fiets weer vrij van beslag is ingeleverd.

Artikel 32: Hoofdelijkheid

32.1 Indien naast de klant ook (een) andere perso(o)n(en) de leaseovereenkomst ondertekent/ondertekenen, zijn alle ondergetekenden in dezelfde mate verplicht alle verplichtingen die voortvloeien uit de leaseovereenkomst na te komen.

Artikel 33: Wijziging van de leaseovereenkomst

33.1 Indien daartoe een aanleiding ontstaat, heeft LeaseGemak het recht om, in overleg met de klant de leaseovereenkomst te wijzigen. Deze wijziging zal in dat geval schriftelijk worden vastgelegd.

Artikel 34: Overdraagbaarheid

34.1 Indien de klant de leaseovereenkomst en alle rechten en plichten die uit de leaseovereenkomst voortvloeien aan een derde wenst over te dragen, dan is daartoe schriftelijke toestemming/medewerking van LeaseGemak benodigd. LeaseGemak kan hieraan aanvullende voorwaarden/kosten verbinden.

Artikel 35: Derdenbeding

35.1 De klant verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat het eigendom van de fiets bij een derde kan (komen te) berusten of dat de fiets kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van LeaseGemak te vorderen heeft of mocht hebben.
35.2 Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige leaseovereenkomst zal de klant de fiets op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat de klant zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van de fiets zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van LeaseGemak jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige leaseovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.
35.3 Indien de situatie van lid 2 zich voordoet en de derde het gebruik van de fiets door de klant zou willen continueren, is de klant verplicht om op eerste verzoek van de derde een leaseovereenkomst met de derde te sluiten voor de resterende looptijd van de onderhavige leaseovereenkomst en onder gelijkluidende condities.
35.4 Het hiervoor in lid 1 t/m 3 opgenomen derdenbeding kan noch door de klant, noch door LeaseGemak worden herroepen.

Artikel 36: Verwerking persoonsgegevens

36.1 De bij de totstandkoming van de leaseovereenkomst verstrekte persoonsgegevens en eventueel nader te overleggen persoonsgegevens worden door LeaseGemak conform het privacy-beleid van LeaseGemak verwerkt. Het privacy beleid is te vinden op de website van LeaseGemak.

Artikel 37: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

37.1 Op de leaseovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
37.2 Alle geschillen ter zake van de leaseovereenkomst tussen de klant en LeaseGemak worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van LeaseGemak is gelegen.

Iets niet helemaal duidelijk?

  info@leasegemak.nl        085 800 22 44