Algemene voorwaarden voor zakelijk leasen

Definities

In deze algemene voorwaarden alsmede in de leaseovereenkomst worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

LeaseGemak
De gebruiker van deze algemene voorwaarden: HuurGemak B.V., handelend onder de naam LeaseGemak, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 57450626;

Klant
De natuurlijke persoon die met LeaseGemak een leaseovereenkomst aangaat, aan zal gaan of aan is gegaan;

Leaseovereenkomst
De (lease)overeenkomst die de klant met LeaseGemak aangaat, aan zal gaan of aan is gegaan en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Fiets
De geleasete of de te leasen fiets zoals is omschreven in de leaseovereenkomst, inclusief alle daarbij behorende accessoires die LeaseGemak aan de klant in gebruik geeft en waarop de leaseovereenkomst betrekking heeft;

Leverancier
De rechtspersoon waarvan LeaseGemak de fiets afneemt en die de fiets aan de klant ter beschikking stelt.

Bestuurder
De persoon die de fiets bestuurt;

Leaseperiode
De periode waarin de klant op grond van de leaseovereenkomst recht heeft op het gebruik van de fiets;

Leaseprijs/leasetermijn
Het bedrag dat de klant maandelijks aan LeaseGemak verschuldigd is ten behoeve van het gebruik van de fiets;

Ontvangstbewijs
Een formulier waarop de klant bevestigt de fiets in goede orde van de leverancier in ontvangst te hebben genomen;

Inleverbewijs
Een formulier waarop de klant bevestigt de fiets in goede orde van de leverancier in ontvangst te hebben genomen en waarmee de klant afstand doet van de wettelijke bedenktijd van 14 dagen;

Artikel 1: Toepasselijkheid en wijziging van deze algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere leaseovereenkomst tussen LeaseGemak en de klant, welke betrekking heeft op het zakelijk leasen van de fiets.
1.2 LeaseGemak verklaart op het moment van afsluiten van de leaseovereenkomst de meest recente versie van deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch tussen de klant en LeaseGemak zijn overeengekomen.
1.4 Indien LeaseGemak niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat LeaseGemak in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
1.5 Ingeval van strijd tussen bepalingen in deze algemene voorwaarden en de bepalingen in de leaseovereenkomst, prevaleren de bepalingen in de leaseovereenkomst.
1.6 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door LeaseGemak vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
1.7 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.8 LeaseGemak heeft het recht om, gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst, deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 2: Aanbod/offerte

1.1 LeaseGemak brengt het aanbod/de offerte schriftelijk of elektronisch uit.
1.2 Het aanbod/de offerte bevat een dagtekening en vermeldt tevens op welke datum het aanbod/de offerte vervalt.
1.3 Het aanbod/de offerte bevat de belangrijkste elementen van de leaseovereenkomst. Deze worden op voldoende duidelijke wijze omschreven zodat de klant een goede beoordeling van het aanbod/de offerte kan maken.
1.4 Het aanbod/de offerte wordt altijd onder voorbehoud van acceptatie door LeaseGemak uitgebracht.

Artikel 3: Rechtsverhouding en eigendom

1.1 De leaseovereenkomst strekt ertoe om aan de klant het gebruiksrecht van de fiets te verschaffen.
1.2 LeaseGemak blijft te allen tijde eigenaar van de fiets.
1.3 Het is de klant niet toegestaan om de fiets te bezwaren, te verhuren, te koop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, of op enigerlei andere wijze af te staan of in gebruik te geven aan derden.
1.4 Vergoedingen en/of betalingen van de klant aan LeaseGemak, geven de klant geen aanspraak op (enig deel van) het eigendom van de fiets.

Artikel 4: Totstandkoming leaseovereenkomst en leaseperiode

1.1 De leaseovereenkomst komt tot stand nadat de klant en LeaseGemak de leaseovereenkomst beiden hebben ondertekend.
1.2 De leaseperiode gaat in op de dag dat de fiets door de leverancier aan de klant ter beschikking wordt gesteld en de klant het ontvangstbewijs heeft ondertekend.
1.3 Indien de klant de fiets niet binnen 5 dagen nadat deze door de leverancier aan de klant ter beschikking is gesteld, in ontvangst heeft genomen, dan gaat de leaseperiode in op de eerste dag na deze 5 dagen.
1.4 De looptijd van de leaseperiode is in de leaseovereenkomst opgenomen.
1.5 Na het verstrijken van de minimale leaseperiode, worden de leaseovereenkomst en de leaseperiode automatisch voor onbepaalde tijd verlengd, tenzij de leaseovereenkomst overeenkomstig deze algemene voorwaarden is opgezegd dan wel is ontbonden.
1.6 De leaseperiode eindigt op de datum dat de leaseovereenkomst door de klant, dan wel door LeaseGemak is opgezegd of ontbonden.

Artikel 5: Check en registratie bij het BKR

1.1 Voordat LeaseGemak overgaat tot het aangaan van een of meerdere leaseovereenkomsten voert LeaseGemak een kredietwaardigheidsonderzoek uit om in te schatten of de klant aan de financiële verplichtingen van deze leaseovereenkomst kan (blijven) voldoen.
1.2 Voor het uitvoeren van het kredietwaardigheidsonderzoek, zal LeaseGemak de klant vragen om diverse documenten aan te leveren.
1.3 LeaseGemak is gerechtigd om het aangaan van een leaseovereenkomst met de klant zonder opgaaf van reden te weigeren.

Artikel 6: Aflevering van de fiets

1.1 De fiets wordt door de, door LeaseGemak geselecteerde leverancier besteld en vervolgens aan de klant ter beschikking gesteld.
1.2 De fiets wordt pas aan de klant ter beschikking gesteld nadat:

a. de klant de (eventuele) borgsom volledig heeft voldaan;
b. de klant de leaseprijs voor de eerste maand volledig aan de leverancier heeft voldaan;
c. de klant zich bij de leverancier heeft gelegitimeerd middels een geldig legitimatiebewijs.

1.3 Direct nadat de leverancier de fiets aan de klant ter beschikking heeft gesteld, dient de klant te controleren of de fiets geen gebreken vertoont.
1.4 Indien de fiets gebreken vertoont, dan dient de klant het in ontvangst nemen van de fiets te weigeren.
1.5 Indien de fiets geen gebreken vertoont, dan ondertekenden zowel de (medewerker van de) leverancier, als de klant het ontvangstbewijs. De klant verklaart hiermee de fiets in goede orde in ontvangst te hebben genomen op de dagtekening.
1.6 Een door LeaseGemak of de leverancier opgegeven leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.
1.7 In het geval dat een met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van LeaseGemak ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere omschreven in artikel 26 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
1.8 Overschrijding van een leveringstermijn geeft de klant niet het recht om de leaseovereenkomst te ontbinden of op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.
1.9 Indien de klant de fiets niet binnen 5 dagen nadat deze door de leverancier aan de klant ter beschikking is gesteld, in ontvangst heeft genomen, dan wordt de aflevering van de fiets geacht plaats te hebben gevonden, 5 dagen nadat de leverancier de klant ervan op de hoogte heeft gebracht dat de fiets klaar staat om in ontvangst genomen te worden.

Artikel 7: Borgsom

1.1 Als extra waarborg kan LeaseGemak, van de klant, betaling van een borgsom vragen.
1.2 De hoogte van een eventuele borgsom, wordt in de leaseovereenkomst opgenomen.
1.3 Een overeengekomen borgsom dient te zijn betaald voordat de fiets aan de klant ter beschikking kan worden gesteld.
1.4 De borgsom wordt uiterlijk binnen 50 dagen na beëindiging van de leaseovereenkomst door LeaseGemak aan de klant terugbetaald.
1.5 LeaseGemak is gerechtigd de borgsom te verrekenen met nog openstaande vorderingen op en overige betalingsverplichtingen van de klant.
1.6 De klant is niet gerechtigd om de borgsom op enige wijze te verrekenen.
1.7 LeaseGemak is over de borgsom geen rente verschuldigd.

Artikel 8: Betaling van de leaseprijs

1.1 De klant is betaling van de leaseprijs verschuldigd vanaf de dag dat de leaseperiode ingaat of in is gegaan tot en met de einddatum van de leaseperiode.
1.2 Betaling van de leaseprijs dient maandelijks bij vooruitbetaling te worden voldaan.
1.3 Indien de betaling van de leaseprijs via automatische incasso plaatsvindt, machtigt de klant LeaseGemak om alle aan LeaseGemak verschuldigde leasetermijnen te incasseren van de bankrekening van de klant, tenzij in de leaseovereenkomst anders is overeengekomen.
1.4 Bij stornering van de leaseprijs, een niet tijdige of uitblijvende betaling stuurt LeaseGemak de klant per e-mail een aanmaning.
1.5 Betaling van eventuele andere bedragen dient uiterlijk binnen 8 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.
1.6 Indien de betaling niet voor het verstrijken van de vervaldatum op de aanmaning wordt voldaan, kan LeaseGemak wettelijke incassokosten bij de klant in rekening brengen. Daarnaast is de klant, vanaf het verstrijken van de vervaldatum, de wettelijke rente verschuldigd.
1.7 Indien de betaling niet voor het verstrijken van de vervaldatum op de aanmaning wordt voldaan, heeft LeaseGemak het recht de vordering uit handen te geven aan een incasso- en/of deurwaarderskantoor. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten die LeaseGemak moet maken om de vordering te incasseren komen voor rekening van de klant.
1.8 Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente, vervolgens tot voldoening van de op de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en vervolgens tot voldoening van de verschuldigde betaling.
1.9 Bij niet tijdige of uitblijvende betaling is LeaseGemak gerechtigd om de fiets op afstand uit te zetten of te blokkeren.
1.10 De klant is niet gerechtigd om enige betaling op te schorten of enige betaling te verrekenen.
1.11 Alle betalingen zullen zonder korting, verrekening of opschoning plaatsvinden.
1.12 De klant ontvangt alle facturen van LeaseGemak per e-mail op het bij LeaseGemak bekende e-mailadres van de klant. Indien het e-mailadres van de klant wijzigt, dient de klant dit direct aan LeaseGemak door te geven.
1.13 Indien de klant de fiets, om wat voor reden dan ook, (tijdelijk) niet gebruikt of niet kan gebruiken, heeft dat op geen enkele wijze invloed op de betalingsverplichting(en) van de klant.
1.14 De klant blijft te allen tijde, zelf, verantwoordelijk voor de aan LeaseGemak verschuldigde betalingen.

Artikel 9: Wijzing van de leaseprijs

1.1 LeaseGemak heeft het recht om de leaseprijs te wijzigen, indien in de periode tussen het tot stand komen van de leaseovereenkomst en het door de klant in ontvangst nemen van de fiets:

a. de aanschafprijs van de fiets is gewijzigd;
b. de kosten voor de verzekering zijn gewijzigd;
c. de kosten voor aflevering van de fiets zijn gewijzigd;
d. de kosten voor het onderhoud zijn gewijzigd;
e. overheidsmaatregelen hier aanleiding toe geven;
f. wijzigingen in wet- en regelgeving hier aanleiding toe geven.

1.2 Indien de leaseprijs, in de periode tussen het tot stand komen van de leaseovereenkomst en het door de klant in ontvangst nemen van de fiets, door LeaseGemak wordt verhoogd, dan kan de klant de leaseovereenkomst kosteloos ontbinden binnen 5 dagen nadat LeaseGemak de klant over deze verhoging heeft geïnformeerd. Dit kan de klant doen door, binnen de termijn van 5 dagen, het herroepingsformulier in te vullen aan LeaseGemak te verzenden.
1.3 LeaseGemak heeft het recht om de leaseprijs gedurende de leaseperiode te wijzigen op basis van:

a. Het prijsindexcijfer vastgesteld door het CBS;
b. Kostenverhogende effecten als gevolg van overheidsmaatregelen;
c. Kostenverhogende effecten als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving;
d. Gewijzigde specificaties van de fiets, op verzoek van de klant, dan wel als gevolg van wettelijke bepalingen.

1.4 De klant wordt schriftelijk of per e-mail van een leaseprijswijziging in kennis gesteld en van de datum waarop de nieuwe leaseprijs in werking treedt.
1.5 Wijzigingen van de leaseprijs op basis van artikel 9.3 geven de klant niet het recht om de leaseovereenkomst kosteloos te ontbinden.

Artikel 10: Gebruik van de fiets

1.1 De klant is verplicht de fiets als een goed huisvader te gebruiken en al het nodige te doen om beschadiging van, vernieling aan en verdwijning van de fiets te voorkomen. De klant draagt er zorg voor dat de fiets zich te allen tijde in goede staat bevindt.
1.2 De fiets mag niet worden gebruikt voor bezorging, in welke vorm dan ook.
1.3 De fiets mag uitsluitend op zodanige wijze worden gebruikt dat de verzekering in geval van schade of diefstal dekking biedt.
1.4 De fiets mag uitsluitend voor het normale daartoe beoogde doel worden gebruikt, elk ander gebruik is hem strikt verboden.
1.5 De klant dient alle bij de fiets terbeschikkinggestelde dan wel medegedeelde instructies, voorwaarden, veiligheidsvoorschriften en gebruiksaanwijzingen te lezen, te begrijpen en nauwgezet na te leven.
1.6 Het is de klant niet toegestaan de fiets te gebruiken in een gebied waar de verzekering geen dekking biedt.
1.7 Het is de klant niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LeaseGemak, veranderingen aan de fiets aan te (laten) brengen.
1.8 De fiets mag uitsluitend worden bestuurd door personen met een minimale leeftijd van 16 jaar, tenzij de aard van de fiets of de wegenverkeerswet een hogere leeftijd voorschrijft, dan geldt die hogere leeftijd.
1.9 De klant is te allen tijde aansprakelijk voor gedragingen en/of nalaten van iedere gebruiker en/of bestuurder van de fiets gedurende de leaseperiode, alsmede tijdens de verlenging, dan wel na overschrijding van de leaseperiode zonder dat de fiets is ingeleverd bij LeaseGemak.
1.10 LeaseGemak kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor van overheidswege opgelegde en/of op te leggen lasten, boetes en/of kosten ontstaan door schuld van de klant of de bestuurder. Deze komen volledig voor rekening van de klant.

Artikel 11: Accessoires

1.1 Accessoires die niet standaard bij de fiets worden geleverd, kunnen geen onderdeel uitmaken van de leaseovereenkomst.
1.2 Het is, na schriftelijke toestemming van LeaseGemak, voor de klant toegestaan om zelf accessoires op de fiets aan te brengen, mits deze accessoires aangebracht en verwijderd kunnen worden zonder enige schade aan de fiets toe te brengen.
1.3 Kosten voor montage, reparatie, vervanging, onderhoud, verzekering en verwijdering van accessoires die niet standaard bij de fiets worden geleverd, komen voor rekening van de klant.
1.4 Door de klant aangebrachte accessoires dienen voor het inleveren van de fiets conform artikel 24 van deze algemene voorwaarden, door de klant van de fiets te worden verwijderd.
1.5 Indien de door de klant aangebrachte accessoires niet zijn verwijderd, alvorens de fiets door de klant is ingeleverd, dan wordt LeaseGemak eigenaar van de door de klant aangebrachte accessoires, zonder dat LeaseGemak hiervoor een vergoeding verschuldigd is aan de klant.

Artikel 12: Kosten voor gebruik van de fiets

1.1 Onder de voorwaarden en beperkingen van de leaseovereenkomst, neemt LeaseGemak de onderstaande kosten voor het gebruik van de fiets voor haar rekening:

a. kosten voor regulier onderhoud;
b. premie van een verzekering of de kosten voor het treffen van een voorziening door LeaseGemak, voor eventuele schade aan de fiets door aanrijding, diefstal of andere polsteling van buiten komende gebeurtenissen;
c. kosten van pechhulp;
d. kosten voor de vervanging van banden bij reguliere slijtage;
e. kosten voor reparaties van de fiets;
f. eventuele andere kosten, indien dat is bepaald in de leaseovereenkomst.

1.2 Alle kosten die niet in lid 1 van dit artikel zijn opgenomen, maken geen onderdeel uit van de leaseovereenkomst.

Artikel 13: Servicebeurten

1.1 De klant verantwoordelijk voor het op peil houden van de bandenspanning en voor het opladen van de accu (indien van toepassing). De kosten daarvan komen voor rekening van de klant.
1.2 Het aantal servicebeurten dat bij de leaseprijs zit inbegrepen, staat in de leaseovereenkomst omschreven.
1.3 De klant is verantwoordelijk voor het tijdig inplannen en uit laten voeren van de benodigde servicebeurten.
1.4 Kosten voor het herstellen van eventuele schades, alsmede extra waardevermindering van de fiets als gevolg van het niet of niet tijdig laten uitvoeren van de benodigde servicebeurten komen voor rekening van de klant.
1.5 De klant dient zelf bij te houden wanneer het tijd is voor de (volgende) servicebeurt. De klant dient hiervoor zelf een afspraak te maken bij de leverancier van de fiets. Wanneer de klant de fiets bij de leverancier brengt voor het uitvoeren van de servicebeurt, dient de klant aan de (medewerker van de) leverancier aan te geven dat de fiets eigendom is van LeaseGemak en dat er voor het uitvoeren van de servicebeurt om toestemming aan LeaseGemak gevraagd dient te worden.
1.6 Indien de fiets gerepareerd dient te worden, dan dient de klant hiervoor zelf een afspraak te maken bij de leverancier van de fiets. Wanneer de klant de fiets bij de leverancier brengt voor het uitvoeren van de reparatie, dient de klant aan de (medewerker van de) leverancier aan te geven dat de fiets eigendom is van LeaseGemak en dat er voor het uitvoeren van de reparatie om toestemming aan LeaseGemak gevraagd dient te worden.

Artikel 14: Schadeverzekering

1.1 Indien bij de leaseovereenkomst een schadeverzekering zit inbegrepen, heeft de klant de voorwaarden die van toepassing zijn op deze verzekering ontvangen. De klant verklaart de inhoud hiervan te kennen en hiermee akkoord te gaan.
1.2 Schade aan of verlies van persoonlijke eigendommen of door de klant aangebrachte accessoires die zich op de fiets bevinden, vallen niet onder de verzekering en worden niet vergoed door LeaseGemak of door de verzekeraar.
1.3 Ingeval van schade aan de fiets dient de klant dit uiterlijk binnen 48 uur te melden bij LeaseGemak en bij de leverancier van de fiets.
1.4 Ingeval van schade aan de fiets als gevolg van vernieling, dient de klant uiterlijk binnen 48 uur aangifte te doen bij de politie, een proces-verbaal op te laten maken en LeaseGemak hiervan een kopie toe te sturen.
1.5 Indien de verzekeraar, door enige daad of nalatigheid van de klant, niet overgaat tot het vergoeden van schade of vernieling dan komen de eventuele kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van de klant.
1.6 Ingeval van een schade aan de fiets is het niet toegestaan de fiets te gebruiken, indien dit kan leiden tot verergering van de schade of het defect of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
1.7 Het eventuele eigen risico in geval van schade komt voor rekening van de klant.

Artikel 15: Diefstalverzekering

1.1 Indien bij de leaseovereenkomst een diefstalverzekering zit inbegrepen, heeft de klant de voorwaarden die van toepassing zijn op deze verzekering ontvangen. De klant verklaart de inhoud hiervan te kennen en hiermee akkoord te gaan.
1.2 De klant dient te allen tijde in het bezit te zijn van 2 fietssleutels, waarvan er tenminste 1 gebruikerssporen bevat. Indien de klant 1 sleutel kwijtraakt, dient de klant LeaseGemak hier direct van op de hoogte te brengen en een nieuwe sleutel te bestellen.
1.3 Diefstal of vermissing van persoonlijke eigendommen of door de klant aangebrachte accessoires die zich op de fiets bevinden, vallen niet onder de verzekering en worden niet vergoed door LeaseGemak of door de verzekeraar.
1.4 Bij diefstal of vermissing van de fiets, dient de klant uiterlijk binnen 48 uur aangifte te doen bij de politie, een proces-verbaal op te laten maken en deze tezamen met 2 fietssleutels (waarvan er tenminste 1 gebruikerssporen bevat) in te leveren bij de leverancier van de fiets, zodat deze de diefstal of vermissing van de fiets bij de verzekeraar kan melden. De klant dient tevens LeaseGemak een kopie van het proces verbaal toe te sturen.
1.5 Indien de verzekeraar, door enige daad of nalatigheid van de klant, niet overgaat tot het vergoeden van de vermissing of de diefstal dan komen de eventuele kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van de klant.
1.6 Het eventuele eigen risico bij diefstal of vermissing van de fiets komt voor rekening van de klant.

Artikel 16: Overige verzekeringen

1.1 Indien bij de leaseovereenkomst nog andere verzekeringen zitten inbegrepen, heeft de klant de voorwaarden die van toepassing zijn op deze verzekering ontvangen. De klant verklaart de inhoud hiervan te kennen en hiermee akkoord te gaan.

Artikel 17: Pechhulpservice

1.1 Indien bij de leaseovereenkomst pechhulpservice zit inbegrepen, heeft de klant de voorwaarden die van toepassing zijn op de pechhulpservice ontvangen. De klant verklaart de inhoud hiervan te kennen en hiermee akkoord te gaan.
1.2 De klant kan indien dit bij de leaseovereenkomst zit inbegrepen een beroep doen op de pechhulpservice van de verzekeraar, bij pech onderweg. Hoe de klant hier gebruik van kan maken, staat in polisvoorwaarden van de verzekeraar.

Artikel 18: Leenfiets

1.1 Een ‘leenfiets’ of een vervangende fiets maakt geen onderdeel uit van de leaseovereenkomst.

Artikel 19: Opzegging van de leaseovereenkomst

1.1 Opzegging van de leaseovereenkomst dient schriftelijk te geschieden. Onder schriftelijk wordt verstaan, per e-mail naar info@leasegemak.nl of per post naar het adres van LeaseGemak.
1.2 Bij opzegging wordt een opzegtermijn van 1 kalendermaand in acht genomen, gerekend vanaf de laatste dag van de maand waarin de schriftelijke opzegging door LeaseGemak is ontvangen.
1.3 Bij opzegging dient u tenminste het contractnummer, uw voor- en achterna(a)m(en) en uw woonadres te vermelden.

Artikel 20: Vroegtijdige beëindiging van de leaseovereenkomst door de klant

1.1 De klant heeft het recht om de leaseovereenkomst zonder opgaaf van reden vroegtijdig beëindigen, maar niet eerder dan 12 maanden na het aangaan van de leaseovereenkomst.
1.2 In geval van vroegtijdige beëindiging van de leaseovereenkomst is de klant aan LeaseGemak een opzegvergoeding verschuldigd van 50% van de nog resterende leasetermijnen.
1.3 Indien de leaseovereenkomst een looptijd heeft van 36 maanden, de leaseprijs €60,00 per maand bedraagt en de klant de leaseovereenkomst na 24 maanden vroegtijdig wil beëindigen, dan wordt de opzegvergoeding als volgt berekend: 50% x 12 (resterende) leasetermijnen x €60,00 = €360,00
1.4 De opzegvergoeding staat los van eventuele andere (betalings)verplichtingen die de klant nog richting LeaseGemak heeft.
1.5 Vroegtijdige beëindiging dient te geschieden conform artikel 19 van deze algemene voorwaarden.
1.6 Vroegtijdige beëindiging door de klant zal alleen door LeaseGemak worden goedgekeurd, indien:

a. de vroegtijdige beëindiging op de juiste wijze is aangevraagd;
b. de klant geen betalingsachterstand bij LeaseGemak heeft;
c. de klant de opzegvergoeding volledig aan LeaseGemak heeft voldaan;
d. de klant de fiets tijdig heeft ingeleverd conform artikel 24 van deze algemene voorwaarden.

1.7 Indien de klant niet aan bovenstaande voorwaarden heeft voldaan, wordt de leaseovereenkomst niet beëindigd, totdat deze op een andere manier wordt beëindigd.

Artikel 21: Ontbinding van de leaseovereenkomst door LeaseGemak

1.1 LeaseGemak heeft het recht om de leaseovereenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang per e-mail, aangetekende brief of deurwaardersexploot te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van schade, kosten en interest, onder andere indien:

a. de betaling van een of meerdere leasetermijnen, ondanks aanmaning uitblijft;
b. beslag wordt gelegd of dreigt te worden gelegd op goederen of op het vermogen van de klant, dan wel een gedeelte daarvan;
c. de door LeaseGemak gewenste verzekering, als gevolg van extreem schadeverloop, niet meer kan worden verkregen en/of verlengd;
d. de fiets van overheidswege wordt gevorderd;
e. de klant surseance van betaling aanvraagt of in staat van is faillissement geraakt of dreigt te geraken;
f. de klant onder curatele wordt gesteld;
g. zich omstandigheden voordoen die de verhaalsmogelijkheden van LeaseGemak op de klant beperken;
h. de klant naar het buitenland is verhuisd of gaat verhuizen;
i. de fiets zodanig is of wordt beschadigd dat, naar het voor beide partijen bindend oordeel van LeaseGemak, herstel in technisch of economisch opzicht niet meer is gerechtvaardigd;
j. de fiets verloren mocht gaan, door welke oorzaak dan ook;
k. met de fiets herhaaldelijk overtredingen van de bepalingen van de wegenverkeerswet worden begaan;
l. de fiets gedurende de leaseperiode voor de 2e keer vermist of gestolen is;
m. de klant in gebreke is enige bepaling van de leaseovereenkomst of deze algemene voorwaarden behoorlijk na te komen.

1.2 Bij ontbinding van de leaseovereenkomst door LeaseGemak ingevolge lid 1 van dit artikel, dient de klant, de resterende leasetermijnen terstond in zijn geheel te betalen.

Artikel 22: Koopoptie

1.1 Indien de klant, gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst, volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, heeft de klant het eerste recht tot het kopen van de fiets.
1.2 Het eerste recht tot het kopen van de fiets is niet van toepassing wanneer de leaseovereenkomst vroegtijdig door de klant of door LeaseGemak wordt beëindigd/ontbonden.
1.3 Indien de klant de optie, om de fiets te kopen overweegt, dient de klant dit uiterlijk voor de einddatum van de leaseperiode schriftelijk aan LeaseGemak kenbaar te maken.
1.4 LeaseGemak zal de klant vervolgens een aanbod doen om de fiets van LeaseGemak te kopen om daarmee het eigendom van de fiets over te dragen aan de klant.
1.5 Over het aanbod dat LeaseGemak aan de klant doet, kan niet worden onderhandeld.
1.6 Van eigendomsoverdracht is pas sprake wanneer de klant alle betalingsverplichtingen die voorvloeien uit de leaseovereenkomst inclusief de aankoopsom voor de fiets heeft voldaan voor de einddatum van de leaseovereenkomst.

Artikel 23: Inlevering van de fiets

1.1 De klant is verplicht om de fiets uiterlijk op de laatste dag van de leaseperiode in te leveren op het adres van LeaseGemak of op een andere door LeaseGemak aangeven locatie.
1.2 Bij inlevering van de fiets worden tevens de volgende zaken ingeleverd:

a. 2 bijbehorende fietssleutels;
b. 2 bijbehorende accu-sleutels (indien het een elektrische fiets betreft);v
c. de accu (indien het een elektrische fiets betreft);
d. de acculader (indien het een elektrische fiets betreft);
e. alle overige bescheiden die bij de fiets zijn geleverd.

1.3 Bij inlevering van de fiets wordt een inleverbewijs ingevuld en ondertekend. Hierop wordt de datum van inlevering, hetgeen er is ingeleverd en de staat van hetgeen er is ingeleverd vermeld.
1.4 De kosten voor het herstellen van eventuele schades, alsmede extra waardevermindering van de fiets als gevolg van niet gemelde schade(s), het niet (tijdig) laten uitvoeren van servicebeurten of het niet zorgvuldig omgaan met de fiets, komen volledig voor rekening van de klant. Ook kosten als gevolg van verlies of het niet tijdig inleveren van bescheiden en toebehoren van de fiets, komen voor rekening van de klant.
1.5 Indien de klant de fiets niet (tijdig) inlevert, is LeaseGemak niet langer verplicht om aan haar verplichtingen die voortvloeien uit de leaseovereenkomst te voldoen.
1.6 Indien de klant de fiets niet (tijdig) inlevert, is LeaseGemak gerechtigd de fiets te vorderen.
1.7 Indien de klant de fiets weigert in te leveren aan het einde van de leaseperiode, dan zal LeaseGemak aangifte doen van verduistering van de fiets, daarnaast zal LeaseGemak een civielrechtelijke procedure starten jegens de klant.
1.8 Indien de klant de fiets niet (tijdig) inlevert, zal LeaseGemak naast de leaseprijs, per dag dat de fiets te laat wordt ingeleverd een boete aan de klant in rekening brengen. De hoogte van de boete is in de leaseovereenkomst opgenomen. Ook zullen alle ontstane kosten en ontstane schade als gevolg hiervan, aan de klant in rekening worden gebracht, tenzij de klant kan aantonen dat het niet tijdig inleveren van de fiets is veroorzaakt door overmacht.
1.9 De klant heeft geen enkel retentierecht met betrekking tot de fiets.

Artikel 24: Aansprakelijkheid

1.1 De klant vrijwaart LeaseGemak van iedere schade, van welke aard ook, geleden door de klant of door derden door het gebruik dan wel het niet kunnen gebruiken van de fiets.
1.2 LeaseGemak kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;
b. enige daad of nalatigheid van de klant.

1.3 LeaseGemak is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat LeaseGemak is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
1.4 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt aan de fiets, sluit LeaseGemak iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
1.5 LeaseGemak is niet aansprakelijk voor enige directe dan wel indirecte schade en/of letsel welke mocht worden toegebracht, door het gebruik van de fiets, aan de klant en/of derden.
1.6 LeaseGemak is niet aansprakelijk voor schade indien de klant de fiets verkeerd heeft gebruikt of heeft gebruikt in strijd met de gebruiksinstructies en/of veiligheidsvoorschriften.
1.7 LeaseGemak is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
1.8 Indien LeaseGemak aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van LeaseGemak beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van LeaseGemak gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van LeaseGemak beperkt tot de Leaseprijs van de fiets voor 1 maand.
1.9 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens LeaseGemak vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens LeaseGemak kan aanwenden.

Artikel 25: Overmacht

1.1 Indien LeaseGemak wordt gehinderd om haar verplichtingen die voortvloeien uit de leaseovereenkomst (behoorlijk) na te komen door een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, die in feite buiten de macht van LeaseGemak ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, is er sprake van overmacht.
1.2 LeaseGemak is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien er sprake is van overmacht.
1.3 Indien er sprake is van overmacht, is LeaseGemak gerechtigd om de leaseovereenkomst per e-mail of per brief te ontbinden, hetzij haar verplichtingen die voortvloeien uit de leaseovereenkomst op te schorten.
1.4 Indien er sprake is van overmacht, dan zal LeaseGemak niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens ontheven zijn van haar verplichting tot uitvoering van de leaseovereenkomst.

Artikel 26: Wijziging klantgegevens

1.1 Indien de klantgegevens van de klant wijzigen, dient de klant deze wijziging uiterlijk binnen 30 dagen schriftelijk of per e-mail door te geven aan LeaseGemak.
1.2 Onder klantgegevens wordt onder andere verstaan:

a. het vestigingsadres;
b. het postadres;
c. het e-mailadres;
d. het telefoonnummer;
e. het rekeningnummer.

1.3 Totdat een wijziging van deze gegevens schriftelijk aan LeaseGemak is doorgegeven, kan LeaseGemak alleen gebruik maken van de laatste door u doorgegeven gegevens.

Artikel 27: Overige verplichtingen van de klant

1.1 De klant is verplicht indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt of er enig beslag op zijn goederen en/of vermogen wordt gelegd, LeaseGemak hiervan direct van in kennis te stellen en de curator c.q. beslaglegger erop te wijzen dat de fiets eigendom van LeaseGemak is en er derhalve geen beslag op de fiets kan worden gelegd.
1.2 Wanneer er om wat voor reden dan ook toch beslag wordt gelegd op de fiets, blijft de klant verplicht om de leaseprijs te betalen totdat de fiets weer vrij van beslag is ingeleverd conform artikel 24 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 28: Hoofdelijkheid

1.1 Indien naast de klant ook (een) andere rechtsperso(o)n(en) de leaseovereenkomst ondertekent/ondertekenen, zijn alle ondergetekenden in dezelfde mate verplicht alle verplichtingen die voortvloeien uit de leaseovereenkomst na te komen.

Artikel 29: Wijziging van de leaseovereenkomst

1.1 Indien er daartoe een aanleiding ontstaat, heeft LeaseGemak het recht om, in overleg met de klant de leaseovereenkomst te wijzigen. Deze wijziging zal in dat geval schriftelijk worden vastgelegd.

Artikel 30: Overdraagbaarheid

1.1 Indien de klant de leaseovereenkomst en alle rechten en plichten die uit de leaseovereenkomst voortvloeien aan een derde wenst over te dragen, dan is daartoe schriftelijke toestemming/medewerking van LeaseGemak benodigd. LeaseGemak kan hieraan aanvullende voorwaarden/kosten verbinden.

Artikel 31: Derdenbeding

1.1 De klant verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat het eigendom van de fiets bij een derde kan (komen te) berusten of dat de fiets kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van LeaseGemak te vorderen heeft of mocht hebben.
1.2 Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige leaseovereenkomst zal de klant de fiets op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat de klant zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van de fiets zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van LeaseGemak jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige leaseovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.
1.3 Indien de situatie van lid 2 zich voordoet en de derde het gebruik van de fiets door de klant zou willen continueren, is de klant verplicht om op eerste verzoek van de derde een leaseovereenkomst met de derde te sluiten voor de resterende looptijd van de onderhavige leaseovereenkomst en onder gelijkluidende condities.
1.4 Het hiervoor in lid 1 t/m 3 opgenomen derdenbeding kan noch door de klant, noch door LeaseGemak worden herroepen.

Artikel 32: Verwerking persoons-/bedrijfsgegevens

1.1 De bij de totstandkoming van de leaseovereenkomst verstrekte persoons-bedrijfsgegevens en eventueel nader te overleggen gegevens worden door LeaseGemak conform het privacy-beleid van LeaseGemak verwerkt.

Artikel 33: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.1 Op de leaseovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
1.2 Alle geschillen ter zake van de leaseovereenkomst tussen de klant en LeaseGemak worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van LeaseGemak is gelegen.

Iets niet helemaal duidelijk?

  info@leasegemak.nl        085 800 22 44